is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dadelijk op liet hier voorgemelde register, behoudens de eventuele koning voor droeven en moeren aJs verschuldigd zuilen worden uilgetrokken.

Zij sullen nogtaus verplat zijn wegens deze nederlage eene billijke pakhuishuur te betalen , waarvoor het tarief door de Generale Directie der Indirecte Belastingen zal worden opgemaakt , en waarbij zal moeten worden gekt op de bestaande pakhuishuren en de kosten van oppassing en verzorging.

Deze huur zal telken drie maanden op een waarscbuwingsbiijet moeten voldaan worden, en bij nalatigheid in de betaling, de góederen hiervoor, in voege als voor den impost, verbonden en aansprakelijk zijn.

Wainieer er een geschikt entrepót en ruimte genoeg in hetzelve is oin de wijnen te bergen , zal de administratie de bevoegdheid hebben om van de belanghebbende, welke verkiezen hunne goederen op te leggen m paitikuliere pakhuizen , die, kiachtens artikel 5o, tot een ixtra ordinair entrepót geadmitteerd worden , de helft derzelfde huur a's van het entrepót ten principale te vorderen , docij auderzins zonder eenige huur tc rekenen, alleen voor het toevoorzigt vermogen te dcclarcrc.il.

Wijders zal er behalve de gewone arheidsloonen voor het in- en uitwerken, wanneer zulks niet van wege den belanghebbenden geschiedt, eene matige, door de Generale Directie ahnede te bepalene , bclooning mojen gevorderd worden voor bet openen en sluiten des entrepots , hetwelk zoo dikwijls zal moeten geschieden, als de belanghebbende dit, tegen betaling van deze remuneratie, zal vorderen, gelijk, omgekeerd, hij verpligt zal wezen, zoo dikwijls visie te geven van den in het entrepot onder zijne bijzondere bewaring gestelde wijn , als de opziener des entrepots of dezes superieure ambtenaren, zulks zullen noodig oordèelen , doch zonder betaling van remuneratie.

Betrekkelijk het r.aar welgevallen der belanghebbenden openen en sluiten der partikuliere pakhuizen, we'ke tot extraordinaire enirepóts geconstitueerd zijn, is het aan deu Koning voorbehouden , om reglementaire bepalingen daar te stellen , in verband met de lokale omstandigheden en de belangen van den handel en administratie.

Art. 55.

Aflevering uit het entrepot en afichrijvingen.

Dc belanghebbende zal op vijfderleie wijzen deszelfs wijnen

B 3 uit