is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geene verïmpostingen van geëntreposeerden tvijn zullen admissibel zijn beneden het vat, dat is g5i,344 liters ordinairen wijn, of een half vat, dat is #65,672 liters fijne wijnen, gebottelde wijnen naar advenant; een en ander ten zij zulks het restant eener partij zoude mogen zijn.

Art. 5g.

Uitslag naar buiten 'slands.

Om consent tot den uitslag naar buiten 'slands te verkrijgen zal de belanghebbende zeehandelaar of wijnkooper zich moeten vervoegen bij den ontvanger ter plaatse des entrepots , en aldaar of het bedrag van den eventueel verschuldiijden impost consigneren, of deswege zekerheid stellen.

Hieraan voldaan en het vereischte consent en dubbel van dien, op den voet van de wet op den uitvoer verkregen hebbende, zal hij deze documenten, gemunieerd van de aanvrage , hier boven art. 55 vermeid, ter hand stellen aan den opziener des entrepóts, welke hem daarop de gerequirecrde i en voor negotie naar huiten 'slands bestemde, partij zal laten |> volgen, onder afteekening en teruggave van het corsent-biijet 1 van geleide en dubbel, intrekking van het gekwiteerde recu, 1 cloor hem afgegeven, en met terug houding der aanvrage 'tot | zijne eigene verantwoording.

De zeehandelaar of wijnkooper, zal, om afschrijving of | restitutie van den gecautioneerden of geconsigncerden im: post te verkrijgen, zich in allen deele moeten gedragen naar j de hier bovengemelde wet op den uitvoer.

Voor zoo veel de wijnen onmiddellijk uit het entrepót naar t buiten 's lands verzonden worden, onder het gecontinueerd toevoorzigt der wakers, krachtens de wet op den uitvoer bi; de vervoerd wordende impost subjecte specien in sommige "gc! vallen te stellen, zal het consigneren van den impost "of de i borgstelling kunnen Worden nagelaten.

' Onder de negotie, voor welke afschrijving verleend wordt, is met begrepen eenige wijn, welke in eene mindere hoeveel; beid dan van een vat, dat is 991,54i liters tevens, zoo veel den ordinairen, of één okshoofd, dat is 232,056 liters, zoo veel den fijnen wijn aangaat, wordt uitgevoerd: wijn ia ilesschen naar advenant. J

Evenmin zal, onder den uitvoer voor negotie, met genot van afschrijving, kunnen begrepen wordende wijn, welke stiekken moet om aan boord der schepen geconsumeerd te> worden.

Voorts