is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iemand zij-pentwege bij te stellen ; zulks nalatende , zal Lij geacht worden in de roeijing, proeving en telling te berusten.

Onverminderd de likwidatie ten principale, en bij het ledigen des entrepöts, voor zooveel den belanghebbenden betreft, zal er in de maand Januari van ieder jaar eene verellenirg

Elaats hebben voor de rekeningen, welke niet algeloopen zijn ij de voortduring der belasting tn op een nieuw jaar moeten worden ov'erg-edragen, edocli zonder verificatie van het geëntreposeerde , ten zij in geval van noodzakelijkheid en melkbaar vermis, wanneer de rekening, door de verimpostiug van bet vermiste, in maniere a!s boven, aangezuiverd en tot effenheid gebrast zal moeten worden.

Art. 4i.

Bewerking en verlenging in het entrepot.

De zeehandelaar of wijnkooper zal de bevoegdhei'.! hebben , in het eetrepöt en de aldaar onder eigen toezkt verleende kelders en pakhuizen zijne wijnen overtesteken, aantevullen, te bewerken en zoodanig te versnijden en te verlengen, als hem, tot gerijf van zijnen handel en debiet, zal goeddunken.

Hij zal noglans gehouden wezen v«n deze bewerking, voor z< o veel dezelve ecne vermeerdering van vocht ten gevolge hebbe, schriftelijk kennis te geven aan den ontvanger, ten einde op den voet van art. 28 en 5i dezer wet, deswege gedebiteerd te worden als voor den uit zee ingevoerden wijn, en hem de aflevering niet ontzegd zoude kur.nen uorden, ter zake dezelve zijnen inslag zonde komen te txcederen.

In gevalle de zeehandelaar of wijnkooper tot de bereiding of bewerking en versnijding zijner wijnen , gebruik zoude wenschen te maken van d"n inlandsphen wijn, waarvan, overeenkomstig het tweede hoofddeel dezer wet, de regten bereids betaald, immers als verschuldigd gebot kt zullen wezen, zal hem zulks veroorloofd zijn , doch de^e regten niet gevalideerd worden bij den weder uitslag, maar dusdanige wijn, het zij dezelve vermengd of onvermengd he't entrepot weder uitgevoerd wordt, als de verdere onverimposte geëntreposeerde wijn behandeld worden.

Art 4s.

xAfschrijving voor droeven en moeren.

Wanneer overiget.S de zeehandelaars en wijnkoopers hunne

ou-