is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Desgelijksalle rijn-en moeselwijnen , bourgogne en verdere Soorten van meerder waarde dan f 5oo: o: o per zes en negentig stoopen, dat is 252,856 liter of ƒ 257:13: i4 per dubbel hectoliter.

Alle verdere en andere spec'en vau wijn zijn begrepen onder de termen van gewone wijn.

INLANDSCHE YV IJ WEN.

Art. 46.

Aangifte der wijngaardeniers.

ïeder wijngaardenier of ander persoon, welke wijngaarden in deszelfs bezit of onder deszelfs bestuur lieeft, zal telken jare verpligt zijn aangifte van dezelve te doen aan den ontvanger der indirecte belastingen over de gemeente alwaar da wijngaarden gelegen zijn.

Deze aangifte, welke schriftelijk zal moeten geschieden twee maanden vóór den aanvang van den wijnoogst, immers vóór den i5den Augustus van ieder jaar, zal moeten behelzen:

1®. De plaats en dagteekening,

2°. Den naam en toenaam van den aangever.

5". Deszelfs woonplaats.

4*. De ligging van deszelfs wijngaard of wijngaarden.

5". De uitgestrektheid van dien en de vereischte omschrijving der belendingen.

6° Zoo na mogelijk bet aantal wijnstokken.

7°. De plaats , waarheen de druiven vervoerd zullen worden.

8®. Het aantal persbakken of perskuipen-

9". Derzelver inhoud of ruimte.

40°. De aanduiding der gebouwen, waarin dezelve gevonden

worden.

De