is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. i4.

Proeving der dranlen.

Ten zelfden tijd , dat door de roeijing of telling de kwantiteit zal worden opgemaakt, zal door proeviug en keuring Tan een beëedigd larids proever, de kwaliteiten gehalte van den ingevoeld worklende drank worden onderzocht en aangewezen.

De weging of bepaling der graden van sterkte zal alleen mogen geschieden met of door den nederlandschen vochtweger.

De ambtenaar, welke de proeving of weging en keuring heeft vertigt, zal van zjne bevinding op het biljet zelve verslag doen.

Art. 15.

Tijd van roeijing en proeving.

In overeenstemming met het bij art. 11 dezer wet gestatneerde, zullen de roeijing , telling en proeving moeten geschieden dadelijk bij de lossing uit de schepen en vaartuigen of voertuigen , of wel in allen gevalle bij scheepsboord of aan het voertuig ten zeilden dage, en alvorens de dranken bij den zeehandelaar 4 brandewijnkooper, p irtikulier of anderen belanghebbende, aan wien consent tot de lossing verleend is,

ui mauiere hierna volgende, zullen mogen ^worden in- 01 opgeslagen of geborgen.

Art. 16.

Zit zondering op het voorgaande artikel.

Wanneer echter de omstandigheden zulks zouden vereischen , liet zij door de grootheid der partij , het zij om het saizoen , weder of andere ont;elecehheden, zal de bootste ambtenaar

der indirecte belastingen ter plaatse alwaar de lossing geschiedt, aan don zeehandelaar, bra'dewijnkoopcr, partikulier of anderen belanghebbenden, zulks begeerende ,vermogen te verleenen schriftelijk consent, tot op- en inslag van de aaDgegevenë sterke dranken 111 'sRijks pakhuis oi andere verzekerde pakhuizen of bergplaatsen, ten genoege van den ambténaar voorschreven, door wien aldaar, voor de zekerheid der gelostte partij, als mede voor het behoorlijk toevoorssigt daar over, zorg zal moeten worden gedragen , en welke deswege aan den lande verantwoordelijk zal zijn.

Doch zal in allen gevalle, waarin ten gevolge van deze vergunning dc, ten aanzien der hoeveelheid . slechts globaal ge-

con-