is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.lle inslagen van buiten 'slands,in meerdere hoeveelheden, doch door pa tikulieren geschiedende, zuilen aan gelijke voorzieningen onderhevig vvezeu.

Art. 22.

Tweede wijze van inslag, of die onder genot van crediet voor den in■ post»

Wanneer de ingevoerde dranken meer bedragen dan de kwantiteiten, in het voorgaande artikel'omschreven, en aan eeiien zeehand laar of brandewijnkooper toebehooren of geconsigneerd zijn, zal deze voor dusdanige partij de keuze hebben tusschen 'süijks entrepot met een onbepaald crediet, of den i> slag in zijne kelders en pakhuizen, met een crediet Voor bepaalde termijnen.

Hij zal verpligt zijn van deze keuze kennis te geven bij de aangifte tot lossing, in het 5de artikel vermeld, ten eindehiervari op het te verleenen consent-biljet lunne blijken.

Bijaldien zich de keuze bepaalt tot den eigen inslag, zal ten kantore van den ontvanger, alwaar de cautie voor den inslag gesteld is, deswege eene rekening met den belanghebbenden worden geopend, op welke de volgens het consent-biljet van lossing ingevoerde hoeveelheid brandew jn of andere sterke dranken aan de debetzijde gebragt zal moeten worden, en aan welkers hoofd de verbintenis van den belanghebbenden zal moeten worden geplaatst vóór de voldoening van den impost.

Tot waarborg van deze verbintenis zal moeten strekken, de, krachtens art. 7 gestelde, ot ten eevoi e van de nader bekend gewordene hoe veel heil , gerectificeerde bor togt.

Aan deze formaliteit voldaan zijnde, zal den belanghebbenden deswese een bewijs worden afgeteveu , op het welk hij den inslag kan verrigten.

Voor zoo veel de part j te groot zij om op ééne keer verwerkt te worden en de plaats der bestemming ook uie der lossing zij , zal de inslag successivel'jk en zonder het ^erequireerd bewiis, dat: aan de formaliteiten der wet voldaan is, verrigt kunnen worden , mits slechts bij het verwerken van het laatste gedeelte, immers ten zelfden dage, de ontvanger in de gelegenheid gesteld worde het gedachte bewijs af e ever .

De belanghebbende zal, voor het overi ;e , «mi in alle g'. valbn , in conformiteit met het 5de lid van art. 8 dezer wet, do

' plaats