is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per zich moeten vervoegen bij den ontvanger ter plaatse' öes entrepöts, en aldaar, of het bedrag van den eventueel verschuldigden irupost consigneren, of' deswege zekerheid stellen.

Hieraan voldaan en het vcmschte consent en dubbel van dien op den voet van de wet op den uitvoer verkregen hebbende, zal hij deze dokumenten, gemunieerd van de aanvrage, hierboven art. 35 vermeld, ter hand stellen aan den opziener des entrenöts, welke hem daarop de gerequireerde en voor negotie naar buiten 'slands bestemde partij Zal laten volgen, onder afteekening en teruggave van het consent-biljet van geleide en dubbel, - intrekking van het gekwiteerde recu, door hem afgegeven, - en met terug houding der aanvrage tot zijne eigene verantwoording.

Dezeehandelaar of brandewijnkooper zal, om afschrijving tof restitutie van den gecautioneerden of geconsigneerden impost te erlangen, zich in allen dee!e moeten gedragen naaide hier bovengemelde wet op den uitvoer.

Voor zoo veel het gedisteleerd onmiddellijk uit het entrcpót naar buiten 'slands verzonden wordt onder het gecontinueerd toevoorzigt der wakers, krachtens de wet op den uitvoer bij de vervoerd wordende impost subjecte speciën in sommige gevallen te stellen, zal het consigneren van den impost of de borgstelling kunnen Worden nagelaten.

Onder de negotie, voor welke afschrijving verleend wordt, is niet begrepen eenigen sterken drank, welke in èene mindere hoeveelheid dan van anderhalf aam of één oks'ioofd , dat is 2?)2, 856 liters, amsterdamsche proef, of daarmede gelijkstaande hoeveelheden, zoo veel den brandewijn aangaat, en van drie vierde aam of een half okshoofd, dat is u6,4i8 liters, zoo veel de rum, arak en likeuren betreft, wordt uitgevoerd ; gebottelde dranken naar advenant.

Evenmin zal onder den uitvoer voor negotie, met genot Van afschrijving , kunnen begrepen worden de sterke drank , welke strekken moet om aan boord der schepen geconsumeerd te worden.

Voorts zal voor d«n buitenlandschen brandewijn geene hoogere afschrijving dan van f 53 : - : - het okshoofd of J 16 : 6 : 4 het hectoliter, en voor de rum, arak en likeufiene afschrijving van f 58 : - : - het okshoofd of f 2I-18: het hectoliter werden genoten»

Art. 5g.