is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«eehandelaar of brandewijnkooper, ten wiens name dezelve gebrast is, vrijstaan die, behoudens de noodige securiteit, te doen overstoken.

Te dien einde zal hij dusdanige partij, na behoorlijke ea zeer naauwkeuiige roeijing, proeving en keuring en met in achtneming der formaliteiten, bij art. 35 omtrent de afschrijving , met" vervoering, voorgeschreven, naar zich nemen, ea uiterlijk binnen den tijd van ééne maand doen overstoken. Tot de vereischle kracht gebragt, zal hij dezelve vóór het expireren van de evengemelde maand, andermaal het entrepot ter nederlage aanbieden, en de gerectilieerde brandewijn of ander gedisteleerd aldaar geadmitteerd worden, onder de precautie» , ten aanzien van den invoer uit zee voorgeschreven.

Het verlies, op de hoeveelheid door de overstoking geleden , zal, behoudens het in computatie brengen van dien bij de finale likwidatie, door den weder invoerder dadelijk moeten verimpost worden, en hierna de cautie geroijeerd of de geconsigneerde penningen bij verrekening gerestitueerd.

Geene overstoking zal gereclameerd kunnen worden dan van dranken beneden de gehalte van acht graden, of vau een kenbaar bedorven smaak.

Art. 4a.

Overstoking van dranken , beschadigd van buiten 'slands aangebragt.

In het geval, dat de sterke dranken gedeterioreerd uit zee worden aangevoerd , zal hierop geattendeerd moeten worden bij de proeving en keuring, art. i4 dezer wet voorgeschreven, doch niet verder dan de gehalte aangaat, en mitsdien de hoeveelheid drank gereduceerd worden tot die van of Amsterdnmsche proef, of van twintig graden , zonder op den eventuëlen wansmaak, verkleuring of kwaliteit te letten.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd , en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten , kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeuiige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage, den i5den September des jaars %8i6, het derde van Onze Regering.

(getcelend) W I L L E M.

Van wege den Koning, (geteehend) A. R. F A 0 l K,