is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanteleggen of opterigten, of wel eene die opgehouden had als zoodanig te bestaan, op nieuw in werking te brengen, zal hij daarvan aan de Generale Directie van de Indirecte Belastingen ge'.ijke aangifte moeten doen als bij art. 3 en volgende is voorgeschreven.

Art. 8.

Aangifte van niet in werking zijnd* branderijen, en kuipen , kèteis en gereedschappen , bekwaam lot distileren.

Ook de bezitters van niet in werking zijnde branderijen of van zoodanige gereedschappen, kuipen en ketels, als geschikt zijn om eene fabrijk of distileerderij uit te maken, zullen gehouden zijn daarvan aangifte te doen.

Koperslagers en kuipers, welke dezelve gereedschappen in hunne winkels of werkplaatsen voor dit hun beroer»- hebben «ti geenszins gevestigd om er in te beslaan ol" te disteleren, zulten van deze aangifte gedispenseerd zijn.

Art. 9.

Verzegeling.

De buiten activiteit zijnde branderijen en gereedschappen , art. ö omschreven, zul en tot het stoken of overhalen van brandewijnen of ge Jistileerde wateren onbruikbaar gemaakt worden door lie verzege en der beslagbakken en der helmen van dc rouw- en distileerketels.

De verzegeling zal moeten bewerkstelligd worden door twee ambtenaren der indirecte belastingen, op den voet, nader door de administratie voor te schrijven.

i'e belanghebbende zal uitgenoodigd worden om daarbij tegenwoordig te zijn.

'Van de verzegeling z-al een proces - verbaal opgemaakt worden, waarin het pand, de verzegelde werktuigen of gereedschappen, het getal zegels en den tijd der verzegeling behoor'ijk omschreven zijn, hetzelve zal den tegenwoordig zijnde belanghebbenden ter teekening worden aangeboden en anders gewag maken van dezes afwezendheid, of ook eventueel van zijne weigering om het proces - verbaal door zijne handtcakening te bekrachtigen.

A 3 Een