is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden ten minste één of twee orerhaalketels, ieder niet kleiner dan acht ankers of 3 , 1 hectoliter.

Kleiner branderijen zullen niet vermogen te worden opgerigt; doch de thans bestaande zullen mogen gecontinueerd «n onder deze klasse begrepen worden.

Art. i3.

Derde klasse, of stokerijen van vruchten.

Onder de derde klasse zullen begrepen zijn alle zoodanig» stokerijen van vruchten, welke te zamen ge#teld zijn uit één of meer beslagbakken, elk van ten minste 16 ankers of 6 , 2 hectoliters en één of twee distileer- of overhaalketels, ieder van niet minder dan twee ankers of 77 , 6 liters.

Alt. i4.

Vierde klasse, of dittileerderijen van fijne of andere Likeuren , ajgescheiden van de ruwstokerijen.

Onder de vierde klasse zullen begrepen zijn de trafijken van alle fijne likeurstokers, distilateiirs en verdere trafikanten, welke zich met het overhalen van moutwijn cn likeuren of andere sterke dranken generen, zonder er de ruwstoking bij uit te oefenen: hunne trafijken zullen vermogen te zameu gesteld te zijn uit één of meer overhaalketels van onderscheidene grootte.

Art. i5.

Verificatie der beslagbakken.

Vóór de opzending der aangifte, zullen de beslagbakkken door beëedigde Rijksambtenaren geverifieerd moeten worden.

De inhoud zal op den voet, van wege de administratie voor te schrijven, door peiling en roeijing of water-jjking onderzocht, en, bij oppositie van den brander of een der adsisterende ambtenaren, altijd door waterijking bevestigd! worden.

De geconstateerde grootte zal door of van wege den brander op eene zigtbare plaats van den beslagbak in het houtwerk gesneden ofgebrand, of met olieverwe gesteld cn iedere kuip insgelijks van een afzonderlijk nummer YQOi'ïiea worden.

A 4 Van