is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sran^egevene brslagkuipen der branders, ontdekken van bc-« slagcue granen, meélspecien of andere grondstoffen, ge=schikt oin er door overhaling geestrijke vochten uit t# trekken.

Dezelve zullen aangehouden kunnqn worden daar , waar dezelve gevonden worden, en de bezitters van dien of de 'eigenaars of gebruikers der panden, in welke dezelve opgespoord zijh, zullen op den voet der algemeene wet alsvoreft gestraft worden.

Art. 3i.

BoeJcing der aangifte en bewijs deswege.

De aangifte van dislilatie, bij art. 22 dezer wet gevorderd, zullen moeten gedaan worden inschrift, op een register met strooken of dubbelen T berustende ten kantore ilrr ambtenaren van de indirecte belastingen, hiertoe gecommitteerd of aangewezen.

Het origineel, getcekend door den brander of deszelis procnra'ritbóndèr, zal in net register moeten verblijven, en liet dribbel , ge .ummerd als het biljet ten principale, en geteekend door de ambtenaren, uit het register gesneden, aan den belanghebbenden tot zijne verantwoording worden tei" haild gesteld , zonder eenige kosten.

Art. 02.

- J« r ïï oF* al'; 9 . • * • 4 f

Vordcrlitttirheid der regten.

De regten, rwelke in overeenstemming met art. 2 dézer wet verscfritldigd zijn','tert;getolge der aangifte, art. 22 Tö'or«eschreven, of vaVi biit sneller stoken , vermeld art. 20, zullen sléchts vorderbaar zijn , n^sfi- gelang van derzelvci' bedrag en de bestcTnm'fng' der^tlranliLèn^ ' een en ander op dun voet der navolgende artikelen.

Art. 53.

Deb'lcri.ug der branders.

Er z?l tussghen de branders .en bet Rijk eene rekening Worden geopend, op welker debet -zijde,' en onder gepot

der