is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Singuliere gevallen aan de Generale Directie der Indirecte Belastingen verbleven zijn, deze bepaling, in het belang van énkel voor negotie werkende labrijken , te modificeren;

Art. 4i.

Vierde wijze van aanzuiveren.

Bijaldien; in overeenstemming met/ art. 57 dezer wet, dé keuze der branders of die der distilateurs; welke verkeeren in het geval van art. 58, zich bepaalt tot den opslag in 's Rijks pakhuizen of het entrepót van den lande, zoo zal hii zulks kenbaar maken aan den ontvanger, ten wiens kantore hij gedebiteerd is, en van denzelven , met vermelding ■van kwantiteit en kwaliteit, het vereischte consent vragen.

Geene bedenkingen hier tegen zijnde , zal dit consent, den aangever worden uitgereikt, en een dubbel der aangifte, die steeds in geschrifte zal moeten geschiede^-, door den ontvanger aan den opziener over het entrepót worden ter hand

£ De opziener zal, ten gevolge dezer kennisgeving, de nederlage ift deszells entrepót admitteren op vertoon van het consent-biljet, in dorso \an het welk door de roei]ers en ■proevers de kwantiteit en kwaliteit der dranken genoteerd zullen worden, naar gelang dezelve,bij de invoering van het entrepot, door hem onderzocht en tegen de aangnte vergeleken zullen zijn. , ,

Het bil j et, geteekend door de wegers , proevers en belanghebbende, zal mede worden bekrachtigd door de handteekeïiing des opzieners, en in dier voege van wegfe dezen laatstremelden ambtenaar onder den ontvanger gedeponeerd.

Geene dusdanige nederlage zal toegelaten kunnen worden dan voor partijen van tien okshoofden of 2^,28 hectoliters , of daarenboven, Amsterdamsche proef, en hiermede gelijkstaande hoeveelheden, voor zoo veel de brandewijnen aangaat : en van twee amen of 5 ,1 hectoliters , voor zoo veel e fijne likeuren betreft: gebottelde dranken naar advenant.

Art. 4a.

Herroeijing en herpróevingi

De brander; of ook de opziener des entrepots, vermeekenflé met de röeiing der kwantiteit* of proeving^en