is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geene overschrijving zal admissibel zijn «Tan van vijftien aam of tien okshoofden, of 20,20 hec oiiteis en daar boven, Amsterdamsche proef, of /laar mede gelijkstaande kwantiteiten , zoo veel den brandewijn aangaat, eu van anderhalf aam of een okshoofd, dat is 2,55 hectoliter, zoo veel de li Leuren betreft.

Gebottelde dranken zullen voor de overschrijving aan gelijk minimum onderworpen zijn.

Ineeyal de nieuwe entrepos; taris niet ter plaatse des entrepóts woonachtig , of wel aan den opziener onbekend zij zal deze de bevoegdheid hebben de af- of overschrijving te vertragen, tot dat bij voldoende renseignementen bekomen , of zijne superieuren daarin gekend zal hebben.

Art. 51.

schrijving, met vervoering'.

Wanneer de belanghebbende het verkoopen van deszelfs geeiitreposeeide dranken Wenscht vergezeld te doen gaan van eene aflevering aan een mede-brander of partikulier, of wel verlangt dezelve uit het entrepót te doen ligten , om in zijue eigene pakhuizen op te slaan, zal zulks almede duidelijk gespecificeerd moeten zijn in de daartoe gerigte aanvrage.

\ oor geene kleinere hoeveelheden zal zulks gevraagd kunnen worden , clan van vijftien amen of tien okshoofden of 2n,2o hectoliters en daar boven , Amsterdanische proef, ol daarmede gelijkstaande kwantiteiten , 200 veel den brandewijn aangaat, en van anderhalf a»tn of een okshoofd, dat is 2,3T> hectoliter, zoo veel de lijrie likeuren betreft; gebottelde dranken zullen voor de aflevering aan gelijk mi— rrimum onderworpen zijn.

Geene dezer af leveringen naar binnen 'slands zullen kunnen plaats hebben, dan na voorafgaande verimposting ten kantore van den ontvanger, in wiens gemeente het entrepót gelegen is, en volgens den maatstaf, bij art. 46 dezei Wet vastgesteld

De kwitantie deswege uit te reiken , za!, nevens het recu des entieposeurs, in art. 46 vermeld, de aanvragé moeten . vergezellen, ten einde de kwitaniie den belanghebbenden zoude kunnen worden terug gegeven, afgeteekend door den opziener des eutrepóts, en deze het recu, gekwiteerd door den

fce-