is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

consent - biljet van geleide en dubbel , intrekking van liet gekwiteerd recu > door hem afgegeven, en met terugnou— rding der aanvrage tot zijne eigene verantwoording.

!)e zeehandelaar of brander zal, om afschrijving of restitutie van den gecautione.erden of geconsigneerden impost te erlangen , zich in allen d ele moeten gedragen naar de lnerbovengemelde wet voor den uitvoer.

Voor 7,00 veel liet gedistileerd onmidde'lijkuithetentrej ót naar huilen slands verzonden wordt, onder het eecontimieerde toevoorzïgt der wakers, krachtens do wet opden uitvoerfcij de vervoerd wordende impost sub ecte sre.ien in sommige gevallen te stellen, zal het consigneren van den impost ol de borgstelling kunnen worden nagelaten.

De bepalingen , wat men door negotie te verstaan hebbo en te vinden in het 'Viste artikel dezer wet, zuilen m alica deele ook op den onderhavigeu uilslag toepasselijk zijn.

Art. 5*i.

Idlwidatie me! de ffsëntreposeerd hellende "^zeehandelaars en Irandsrs.

Wanneer de ceëntreposee'rde brandewijn of gedistilcerde wateren gel.ee' ,V wel het laat te gedeelte van dien, staat afgeleverd of overgeschreven te worden, 7. 1, in overeenstem niing niet het bepaalde van artikel 49, de rekening van den zeehandelaar, ol brander worden opgemaakt, en voor het niet op eene der vier wijzen als boven aangezuiverde, en ovevzufks mede wegens de intering of ondermaat, de 1r.1p. st voldaan moeten worden, alvorens dc belanghebbende <.* aflevering of overschrijving kunne o h li neren , ol vel liet r dement der door hem gestelde zekerheid wegens uen mt.vo< r naar buiten 'slands, of de restitutie van de daar voor Verbondene penningen , verkrijgen-

Bij al die-a nogtans het verschil meer bedroeg dan de gewone lel-kagie of intering van het eedisuleerd, en de zeehandelaar of brmder vermeende zijn bezwar wegens liet ccb ek aan toczi ;t in hét entrepót, m verband met art. <m te kunnen doen gelden, zal hij de bevoegdheid hebben zie', deswege te adresseren aan de Generale i-nectie o Indirecte Belastingen . welke, na partijen gehoord te hebben , daarin uitspraak zal doen; behondeas nogtans, clat-, wanneer oen van dezelve partijen vermeende daarin met te