is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noteerd , en door de handteekening der ambtenaren en belanghebbenden bekrachtigd moeten worden.

De oversto ing 7,al binnen den tijd van ééne maand moeten bewerkstelligd en het gedistileerd, tot de vereischie kracht gebrngt, weder in het entrepót ter nederiage aangeboden worden , alwaar men hetzelve op nieuw zal admitteren , onder de voorzieningen, ten aanzien van den invoer uit de stokerijen, bij art. 4i aan de entrepositarissen voorgeschreven.

Het verlies op de hoeveelheid , door de overstoking ge1 eden , zal , behoudens het in computatie brengen va<n dien bij de finale likwidatie, door den weder invoerder dadelijk moeten \erimpost worden en hierna de cautie geroijeerd of de geconsigneerde penningen bij verrekening gerestitueerd.

Geene overstok'ng zal gereclameerd kunnen worden dan voor' dranken welke twee graden minder gehalte hebben dan de Amsterdamsche proef, of van eenen kenbaar bedorven smaak of wankleurigheid.

Art. 58.

Voorziening ten aanzien van branders, welke hun bedrijf laten varen.

De branders of distilatenrs in eene der vier klassen dezer Wet begrepen, welke verlangen zouden mogen hun bedrijf te laten varen, of wel hunne trafijk geheel stil te doen staan, zullen gehouden wezen hiervan schriftelijk kennis te geven aan de ambtenaren der indirecte belastingen in de gemeente,, alwaar hunne branderij of disti'leer-* dirij gelegen is, veertien dagen vóór het eindigen hunner werkzaamheden.

Hetzelfde zal moeten in acht genomen worden door de boelredderaars en executeuren in de boedels van overledene, of de curators of syndics in die van bankbreukige branders of distilatenrs.

Geene afrekening zal mogen plaats grijpen, noch 111 geval van afsterven of failliet, eenige scheiding van den boedel of afgifte aan de geïnteresseerde erfgenamen en legatarissen , ofwel, in het laatste geval, likwidatie met de crediteuren kunnen bewerkstelligd worden, ten zij alvorens

C 3 met