is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. ig;

J^ernachling der consent-biljetten.

De consent-biljetten zullen, het zij op dezelve no® niets of wel een gedeelte is gelost, telken avond bij den ontvanger of anderen door de administratie aan te wijze» ambtenasr moeten worden terug gebragt ter vernachting, en om aldaar te blijven berusten tot den das, waarop de verdere lossing zal p'.aats hebben, waarvan alsdan op de biljetten aantcekening

zal worden gesteld. v

De belanghebbende zullen deswege van den evengemelden ambtenaar een re$u bekomen, lietwelk het consent-biljet aau boord of bij de voer- en rijtuigen zal moeten vervangen.

Art. 20.

Bepalingen ten aanzien van den inslag.

De inslag zal kunnen plaats grijpen op dr eërlei wijzen:

Eerstelijk: onder betaling van den impost.

Ten anderex onder genot van crediet voor den impost, doch met bepaling van termijnen; en

In de derde plaats: onder genot van crediet, zonder termijnen, doch in 's Rijks entrepot.

Art. 21.

Eerste wijze van inslag, of die met betaling van den impost.

Geene biereü , die in mindere hoeveelheden dan vier tonnen nt 2f okshoofd, of 6, 21 hectoliters, of inflesschen , minder dan ter concurrentie van deze kwantiteit, den lande worden ingevoerd, zullen mogen worden ingeslagen of naar de woonhuizen, pakhuizen, kelders of andere bergplaatsen van bieren wotden vervoerd of verwerkt .dan nadat , overeenkomstig het terug gebragte consent-biljet van lossing en daarop gecwistatceid bedrag vaa de ingevoerde bieren, de impost ten

kau-