is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openen en sluiten der partikuliere pakhuizen, welke tot extraordinaire entrepots geconstitueerd zijn, is het aan de» Koning voorbehouden, om reglementaire bepalingen daar ta stellen , in verband met de lokale omstandigheden en de belangen van handel en administratie.

Art. 53.

Aflevering uit het entrepot en afschrijvingen1

De belati:;hebbende zal op vijfderleie wijzen deszelfs bieren uit het entrepot kunnen lig ten, of aan anderen doen overgaan , te weten : /

а. Door middel van overdragt op een ander, zonder vervoering ;

б. Door middel van overdragt op een nnder, met vervoering, of door middel van uitslag aan zich zelve;

c. Door verplaatsing van het eene entrepot naar het andere, het zij voor eigene rekening, het zij voor die van eenen nieuwen eigenaar of consignataris;

rf. Door verkoop en aflevering aan partikulieren, ea

c. Door uitslag voor negotie naar Luiten 's lands.

Geene overdragt of aflevering zal vermogen plaats te heb-> hen dan op schriftelijke, bij den ontvanger ter plaatse des entrepóts geviseerde aanvrage van den persoon, ten wiens name de bieren in het register van het entrepot geboekt zijn, tevens opgevende den dag van het inbrengen, de kwantiteit, kwaliteiten fustagie, mitsgaders de folio der rekening en het nummer der bergplaats.

De aanvrage niet door een der belanghebbenden in persoon, noch door een van deszelfs bekende huisgenooten of bedienden aan het entrepot gebragt wordende, zal de opziener gehouden wezen de aanvrage ten kantore des belanghebbenden of van zijnen procuratiehouder binnen de gemeente , tegen betaling eener belooning, gelijk staande met die der opening des entrepóts, te doen verifiëren.

£ 3 v Geene