is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geëntreposeerde bieren werschi vergezeld fe doen gasn van een® aflevering aan een va crediet joaüseïend ha; .delaar, ofwel verlangt dezelve uit hit entrepot te doen ligten om in z jue eigene pakhuizen, onder genot van crediet, te doeu ovi r3aauy zal zuiks alni de duidelijk gesp c;iic r.l moeien z ju i.s de daartoe gerikte aanvrage , we ke ir. .«int geval leve s vermeiden ral de aanstaande bergplaats der bieren ; voor geene kleit re hoeveelheid zal zulks gevraagd ki nneo worden dan \au atht tonnen , dat is o\ okshoofd, of 12,42 hectoliters, of daarmede geii;k I aande hoeveelheid in botteis.

Alvorens de alle vering te kannen verkrijgen, za' door den persoon, die het geëi tiepns- erde verlangt Onder z ch te ni tien, zekerheid gest- ld en aan ai e e bepalingen voldaan nio-tea zijn, welke bij art. 27 den tweeden ol verderen verkrijger der ingevoerde bieren zijn voorgt:scbr< ven.

l)e ontvanger ter plaatse des entrepöts za! deswege den opziener v«iP het egtrepót verwittigen, en deze . tot zijne decharge , het schriftelijk bewijs van dien onder zich bewarende, het recu, artikel 5i vermeld en door heia afgegeven, ■van den entreposkaris gekwiteerd intrekken-

De handelaar zal voor de aldus order hem gekomene bieren al nog genot van crediet voor den impo t ku :uen hebben wegens dien tijd welke , ontbreekt aari de reSpective termijnen, naar gelang der hoeveelheid b;j art 25 dezer wet toegestaan, en welke berekend moeten worden ta zijn ingegaan met de dagteekening der aangifte van invoer, ten kantore des ontvangers en bij den opziener des entrepots opgeteekend.

Wanneer de bieren niet af/.ondeilik zijn gehouden maar bij andere partijen des entrepositaris zijn gevoegd gewerden, zaden , voor het daarvan, in maniere als boven afgelevoïde t giechts de kortste termijnen kunnen genoten worden.

Art. 36,

Vervoering van het eene ent rep 6t naar het andere»

Bijaldien de belanghebbende sfleveraar of wel de kooper,' overnemer of verkrijger der bieren , de vervoering w>nscht te doen plaats hebben van bet eei>e entrepót naar het andere, zal heat ztdks toegestaan kannen worden , mits nammer i»

B 4 de-

r/f