is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioezigt van de vereischte wacht, zal door de ambtenaren geresilieerd kunnen worden van de borgstelling, mits zuiks uitgedrukt worde op de biljetten.

Art. 57.

Aflevering aan partikulieren.

De bieren afgeleverd wordende aan partikulieren , mitsgaders dat geen, waar van bij den uitslag de termijnen geëxpireerd zijn, cn 'iet geeu dus niet vallen kan ia de gunstige termen van artikel 54, en eindelijk dat gedeelte der nederlage, hetwelk in te geringe hoeveelheid afgeleverd wordt om crediet voor d«n impost te kunnen erlangen, zal, ten einde uit het entrepot te kunnen worden afgeleverd, alvorens behoorlijk moeten worden verïmpost ten kantore van den ontvanger, in wiens gemeente het entrepot gelegen is.

De verïmposting zal moeten plaats hebben op den voet van dien, omschreven in het 21ste artikel, en de daar*» van te verleen ene kwitantie nevens het recu des entrepAseuis, art. 5o vermeld, de aanvrage moeten vergezellen, ten einde de kwitantie den belanghebbenden zoude kunnen worden terug gegeven, afgeteekend door den opziener des entrepots, en dtze het recu, gekwiteerd door den gedebiteerden , tot zijne verantwoording , bij de aanvrage zoude kunnen bewaren.

Geene verïmposting van geëntreposeerde bieren zal ad— rcissibel zijn beueden de vier ton, dat is 2| okshoofd of 6,21 hectoliters, tenzij wanneer zulks bet restant ,eener partij zoude mogen uitmaken; gebottelde bieren naar advenant.

Art. 53.

Uitslag naar builen 'slands.

Om consent tot den uitslag naar buiten 'slands te verkrijgen , zal de belanghebbende handelaar zich moeten vervoegen bij den ontvanger ter plaatse des entrepots, en aldaar. 01 het bedrag van den eventueel verscliuldigden impost consigneren, of deswege zekerheid stellen.

Hieraan voldaan en het vereischte consent^ en dubbel van dien. op den. voet vau de wet op den uitvoer verkregen

3