is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kuipen en ketels zullen binnen de muren der brouwerij moeten opgerigt, mitsgaders aard- en nagelvast zijn.

Het gebruik van losse kransen is verboden en zal a!s fraude gestraft worden; in de brouwerijen echter, in welke de verhoogde belasting wegens het gebruik van meel of gebroken eraan in de ketels betaald wordt, zal het geoorloofd zijn losse kransen op de ketels te plaatsen , mits dezelve niet hooger zij u dan vier duim of 1 decimeter, op pene als boven.

Art. 5o.

Verplaatsing of verandering der kuipen of Ictels.

Geene roerkuïpen noch ketels zullen mogen verkocht, afgestaan , geleend, uitgebroken, veranderd of vergroot of Verkleind worden, zonder voorkennis der administratie.

Deze kennisgeving, zal ingeleverd moeten woiden bij de ambtenaren der indirecte belastingen in de gemeente, alWaar de brouwerij gelegen is, en vergezeld gaan van de vereischte omschrijving van het pand en gereedschap of werktuig.

Bijaldien eenig ongeval eene onmiddellijke amotie of wegbreking vorderen zoude, zullen de ambtenaren der indirecte belastingen in loco, en, bij afwezendhtid Van deze, het plaatselijk bestuur, een vóórloopig consent afgeven, daarvan aan den superieuren ambtenaar der indirt'cte belastingen verslag doende.

Art. 5i.

Opschrift boven de in~ en uitgangen der brouwerijen.

Zij , die tot den aanvang of tot de voortzetting van het brouwers-bedrijf aangifte hebben gedaan, zullen verpligt wezen ter hoogte van tien of vijftien voeten, of wel drie of vijf meters boven den voornaamsten ingang der labriik , indien de gelegenheid van het gebouw zulks toelaat, en anders tién of vijl tien voeten of drie of vijf nieters boven den grond, doch altijd boven den voornaamsten ingang een bord te stellen, waarop met olieverw geschreven staat;

,, Brouwerij

C

De