is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schippers of voerlieden, die de azijnen, limoensap, cider of poirée aau boord ot op hunne voertuigen hebben, worden ter hand gesteld, en door dezen, in tegenwoordigheid van den belanghebbenden en■ den toezienden ambtenaar, met vermelding van den tijd , geteekend.

Art. 10.

Voorziening omtrent de azijnen, limoensap, cider of

poirée , zonder eigenaar of consignataris, mitsgaders voor die, strekkende ter scheeps-consumtie.

De azijnen, limoensap, cider of po>rée, voor welke zich geen eigenaar, reclamant of consignataris voordoet, zullen door den schipper of voerman zeiven moeten worden aangegeven , op d«;n voet in de voorgaande artikelen omschreven.

Desgelijks zal door den schipper of gezagvoerder van binnen komende schepen ol vaartuigen, in maniere als boven, aangiife motten worden gedaan van de azijnen, limoensap, cider of poirée, strekkende tot scheeps-consuRitie, mitsgaders van liet getal koppen, waarmede het schip bemand is.

Tot ee; e llesch of liter voor eiken schepeling, zal van dezen voorraad geen impost betaald worden , doch wegens het surplus, op den dag der inklaring ter uiterste wacht zien aan boord bevindende, de gewone belasting verschuldigd zijn.

Het bedrag der belasting wegens dit surplus zal, wanneer de azijn , hmoensap. cider of poirée aan boord mogt verblijven , moeten voldaan worden binnen tweemaal vier en twintig uren na de aankomst van het vaartuig ter plaatse der lossing als boven; de deswege te verkrijgene kwitantie, zal aan boord moeten blijven, tot justificatie van het verimposte, en dit laatste nimmer aan andere schepen of schuiten worden overgedaan , of naar land gebragt, dan in tegenwoordigheid van éiln der beëedigde lands roeijers of proevers, en met speciaal consent van den ontvanger of deszelfs gemagtigden, die zulks aan boord in dorso der kwitantie zal vermelden.

De azijnen, limoensap, cider of poiiée, tot scheeps-consumtie med.'gebra^t, niet bestemd zijnde om aan boorci te blijven, maar om aau wal te worden opgeslagen, zal in dusdanig geval behandeld worden als de azijnen, limoensap, eider of poirée voor de gewone consumtie.

Bija'dien dezelve echter meerder moeten bedragen dan het daübel, dat is twee flesschen of iwee liters voor ieder hoofd,

en