is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,Öe koöper of overnemer tier azijnen, limoensap, cirlef

poirëé, zal hiervan schriftelijke aangifte doen ten kantore des ontvangers ter piaalse alwaar de opslag staat te geschieden , en, na het stellen der vereischte cautie en het op zich kernen der verpligtingen van den eersten mvoerder, doch ter fijner woon plaatse, of die van zijn bedrijf of opslag der ®zijnen , limoensap, cider of poirée , deswege een bewijs herkrijgen, hetWelk door hem, bekrachtigd mat de hand-» tekening des afleveraars of vérkoopers, zal moeten worden Vertoond aan den ontvanger, ten wiens kantore de af- of overSclu-ij ving staat plaats te hebben.

Deze laatste ambtenaar zal intusschen hierop de afschrijving en liet roijement der cautie niet effectueren, ten zij hem van w«ge den Directeur zijner provincie een dubbel van dit bewijs geworden zal zijn , waarop hij alsdan aan den afleveraar ,'na dat Gok deze op dit instrument deszelfs handteekèning gesteld zal hebben , een Contra-bewijs der afschrijving zai verieenen.

Art. 28.

Derde of laatste wijze van opslag, zijnde dis in het entrepot van het Rijk.

Bijaldièn, in overeenstemming met art, 22 dezer wet, da lcuze des invoerenden zeehandelaars of handelaars zich bepaalt °t den opslag in 4sllijks pakhuizen of het entrepot van den inde , zoo zal , na het verieenen des consents of wel van het hewijs van cautie-stelling, vermeld bij art 7, een dubbel van c>e aangifte door den ontvanger, ten wiens kantore dezelve geschied zal zijn , aan den opziener van het entrepot Worden ter hand gesteld.

1 ^e„ °f?zierier za' ' ten gevolge dezer kennisgeving, de ne. 01 ";=e 111 deszelfs entrepot admitteren, en wel, wanneel* de ^Prf?rsdie Van elltrePót is, succes&ivelijk eu naaï. v ,,'nS s roeijing of telling en proevinj haren

ooiiDan& lebben, en wanneer de geloste partij van elders tornt, op v: rtoo.n van het consent-biljet, hetwelk in beide 'Je geva.len door ncm geviseerd zal moeten worden , alvorens , op den voet van art. 18, onderden ontvanger gedeponeerd te worden.

Art. 29.

Verpligtingen en verantwoordelijkheid der administratie van het entrepót.

Het entrepót zal niet verantwoordelijk zija voor dehoeveelh-kl

B "of