is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rf soort van azijnen, limoensap, cider of poirée, vc?Isrens de biljetten in hetzelve geborgen, doch daarentegen de zeehandelaar of handelaar wel "voor den impost van de geroeide of getelde en geproefde azijnen, limoensap cider of poirée.

jjet zal imusschen den belanghebbenden vrijstaan zich voor alle risico te dezen te dekken , door de ingevoelde azijuen, limoensap cider of poirée, in het entrepot, onder dis zelfs bijzondere bewaring te nemen, en op daartoe vervaardigde bergplaatsen akcslüiten.

De gebottelde of gekelderde azijuen, limoensap, cider of poirée zal hij nogtans der administratie kunnen toetellen, mits liet zegel, op dezelve gesteld of' de embaüagie , allen misverstand te dezen voorkome.

Bij het torus nemen van dien, zal zulks door zijne eigene knechts of arbeiders behooren te geschieden, en het entrepót, «rveamin als boven, aansprakelijk wezen voor het breken der flesschen ; gelijk ook hetzelve Zu'ks niet za! zijn voor brand echode, dieistal of andere ongevallen welke blijken zullen buiten toedoen of verzuim van de administratie of van derzelver geëmplöijeerden te zijn ontstaan.

Wanneer intusschen de gemelde ongevallen zouden mogen plaats crijpen, zal, wegeus het vermiste oi tot onbruikbaarheid gedeterioreerde, eeheele of gedeeltelijke afschrijving van impost door de Generale Directie der Indirecte Belastingen worden verleend.

Art. 5o.

Waar entrepots zullen zijn.

in alle gemeenten van het Kijk, alwaar de belangen van den handel zulks zullen vorderen, zal van 'sliijkswege een entrepót gorden aangelegd. .

De beslissing van dien zal verbleven zijn aan den Komng. Pe gemeentB in welke een entrepót gevestigd wordt,"is verpligt de administratie behulpzaam te zijn in het geven of aanwijzen van de noodige lokalen voor liet entrepót, en zuiks tegen genot van ccne redelijke huur.

Ter plaatse, alwaar een dusdanig entrepót gevestigd, immers geadmitteerd zal wezen, znlien , onder speciaal consent uer Generale Directie van de Indirecte Belastingen, en nadat daarop gehoord zal wezen de administratie van het entrepot, jjartikuliere pakhuizen tot lijdelijke entrepots kunnen worden toegelaten , mits dezelve met geen ander gedeelte der gebouwen of wei met belendende of andere panden gemeenschap hebben ea vatbaar zijn voor eene goede sluiting en survcdlai ce ;