is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ander ter verantwoording van de administratie ■ aan welke de intrekking van dusdanig faveur geheel zal verbleven zij n. Verkeldering of verplaatsing dei; azijnen, limoensap, cider pöirée van het eene entrepot naar het andere, of van et eene daartoe jbehoorende pakhuis naar het andere, zal nimmer u>iiien toegestaan worden, dan in het geval, art. 58 omschreven.

"oor de azijnen , limoensap , cider of pöirée in een partikulier l)akhuis geëntreposeerd, zal, in cas van ongeval, niet kunnen °ftieu ingeroepen de gunstige bepaling, bij de laatste § des voorpanden artikels der nederlage in het publieke Rijks entrepöt egestaan.

Art. 5l.

Debitering in het entrepót,

De in het entrepöt opgesiagéne azijn, limoensap, cider pöirée, zullen overeenkomstig het geëxhibeerd consent-biljet lossing worden gebragt op een register, hetwelk , benevens e dagteekening van den opslag, tevens vermelden zal het ^"Uüaur van het pakhuisy den kelder of andere bergplaats, ïn >l'!en n.aam ^es Senen s' voor wien ,of ten wiens behoeve de gec'ue azijnen, limoensap, cider of pöirée aldaar gedeponeerd zijn. Aan het hoofd der rekening, welke deswege zal wordeiï °pénd, zal de evengemelde belanghebbende of zijne gevol. aStigdé, ten blijke van de deugdelijkheid der boeking, eene f/o 'D^ ste>len , waarbij hij tevens zich zeh'en en zijne goe'ter: aansprakelijk erkent voor den verschulcfigd'en impost in de azijnen, limoensap , cider en pöirée ,■ tngevalie dezé i bij wanbetaling, tijde der likwidatie , daartoe niet °'doende zouden mogen worden bevonden. ,) ' a. teekenen van deze verklaring, zal deborgtogt door nuwoev^, krachtens het gestataeerde bij art. 7 gesteld, orden geren,eerd , en het vereischte recu, houdende , benevens Kwaliteit én datum van invoer, het nummer der' ^1-ts en de folio der rekening, aan den geëntr epos eerde»

^^Vanueer het voor het overige zoude mögên gebeufeft, dat ^ entrepot en de losplaats in dezelfde "gemeente gelegen » en de azijnen, limoensap, cider oi poirée onmidv-J'yjt uit het zee-schijf of ander vaar- of voertuig m I pakhuizen wierden opgeslagen, zal bij hét vó'raf

jj j enen. van bpvenstaande verklaring en behoudens het constateren der kwantiteit et kwaliteit , het B 2 vor-