is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snits nimmer in dezelfde gemeente, en niet , dan wanneer deszeifs elders gevestigde handel of handels - betrekkingen hiertoe voldoende aanleiding geven. 6

Even als bij het voorgaande artikel, zal zulks voor geenc

rJ'1"?! H?',le? S7raaS«i kunnen worden, dan van ac,;t okshoofden, of 18,62 hectoliters en daarboven gebottelde azijnen, limoensap, cider of poirée naar advenant.

. e eigenaar , consignataris ol nieuwe verkrijger der azijnen, Junoensap, cider of poirée welke dezelve elders in een lands pakhuis wenscht geentreposeerd ie zien, zal gehouden wezen deswege de gewone schriltelijke aangifte te doen bij den ontvanger , ter plaatse alwaar het tweede of volgende entrepot gelegen is, en aldaar d< vereischte zekerheid te stellen.

ontvanger, deze bekomen hebbende, zal het consent af. geven, — in navolging va het gestipuleerde bij art. 27, een tluplikaat van dien, door den Directeur der provincie, aan zijnen ambtgenoot , ter plaatse der aflevering, doerfgeWorden, — en een dubbel der aangifte ter hand stellen aan den opziener van het m «,ne gemeente geëtabiisseerde en voor de nieuwe aiederlage bestemde entrepót, even als zulks voor den invoer uit zee dij art. 20 is voprgeschreven.

Gemunieerd van het consent en van de aanvrage, krachtens art. . door den eersten houder en tegei woordigen alleveraar tor azjnen, limoensap, cider of poirée bij het primitive entrepot jnteleveren , zal de verkrijg, r ol' kooper van dusdanige rlianken de aflevering van dien aldaar, kunnen vorderen, en deze door den .opziener bewerkstelligd worden, behoudens de verilicatie der aanvrage, in evengemeld 55ste artikel vastgesteld, en liet door den opziener des entrepots bekomen van l>ew.js zijnes ontvangers, dat bij het nieuwe entrepot aan au' de jormahteilen van zekerheid vnidaan is.

Het recu der neder,age, doorhem, ten gevolge der bepaling Van art. 11 , uitgereikt, zal te dezer gelegenheid, behoorlijk gekwiteerd , aan lieni moeten worden terug gegeven

De vervoering zal p!a;its moeten hebben onder geleide van net nier boven vermelde en door den zoo evengenoemden opztener ues ouden entrepóts in dorso afgeteekende corisentDiJjet, en binnen den tijd, door hem bij de aflevering of afscheping uaartoe op het biljet te stellen; en zullen, bij Let arrivement, omtrent de nadere of nieuwe nederlage , alle de 01 mauieiten geobserveerd moeten worden , die, ten aanzien der primitive, bij deze wet zijn voorgeschreven,

lu geval de vervoering zoude moseu plaats heb hen onder