is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebbende, zal hij deze dokumenten, gemunicerd van dc aanvrage, hier boven art. 55 vermeld , ter hand stellen aan den op?.ener (lts entiepcits, welke hem daarop de gerekwireerde, tii voor negotie naar buiten 'slands bestemde, partij zal laten volgen, onder afteekening en teruggave van het consent-biljet Y®" geleide en dubbel, intrekking van het gekwiteerde recu, door hem afgegeven, en .met terughouding der aanvrage 'tot z:jne eigene verantwoording.

Dc har,delaar zal, om afschrij ving of restitutie der gecantioiiterden of geconsigncerden impost te erlangen, z'ch in ailen deeie moeten gedragen naar de hier bovengemelde wet op den uitvoer.

Voor zoo veel de azijnen, limoensap, cider of poirée onmiddellijk uit het entrepöt naar buiten :slands verzonden worden , onder het gecontinueerd toevoorzigt der wakers, krachtens de wet op den uitvoer bij de vervoerd wordende impost snbjecte speeien in sommige gevallen te stellen, zal het consigneren van den impost of de borgstelling kunnen worden nagelaten.

Onder de negotie, voor welke afschrijving "verleend wordt, zijn niet begrepen eenige azijnen, limoensap, cider of poirée welke in eene mindere hoeveelheid dan van vier okshoofden of 9. ,5i hectoliters, ofgebotte.de dranken naar advenant, worden uitgevoerd.

Evenmin zullen, onder den uitvoer voor negotie, met genot van afschrijving, kunnen begrepen worden de azijnen, limoensap, cider of poirée, welke strefikeh moeten om aan boord der schepen te worden verbruikt.

Daar en boven zal de afschrijving zich moeten bepalen tot het surplus van den impost dezer dranken, hoven dien op de binnenlandsche azijnen , en mitsdien het restant of 22 stuivers voor iedere ton van 64 stoop, of i4 s'uivers voor ieder hectoliter vreemde azijnen, limoensap, cider of poirée, gebottelde dranken naar advenant, voldaan moeten worden, alvorens het afleveren der partij kan worden toegelaten.

Art. 59.

LiLwidahe met de geêntreposeerd hebbende zeehandelaars en handelaars.

Wanneer de geëntreposeerde azijnen, limoensap, cider of poirée geheel, of wel hel laatste gedeelte van dien staan af^eleveid of overgeschreven te worden, zal, in overeenstemming

met