is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4o.

Bewerking in het entrepot.

De zeehandelaar of handelaar zal geregtigd wezen om ïn het entrepot en in de airlaar onder eigén toezigt verleende kelders en pakhuizen zijne azijnen, limoensap, cider of poirée overtesteken , aantevulleu, te bewerken en zoodanig te verlengen, alshem,tot gei-ijf van zijnen handel en debiet, zal goeddunken.

Hij zal , ter bereiking van dit doeleinde, desgelijks de Bevoegdheid hebben, onder toelating en voorkennis van den opziener des entrepóts, de vereischte ingrediënten aan te voelen, doch tevens gehouden wezen van zijne bewerkingen, zoo vee! dezelve eene vermeerdering van azijnen, limoensap , cider of poirée ten gevolge zoude hebben, schriftelijk kennis te geven aan den ontvanger, ten einde op den voet van art. 28 en 5i dezer wet, deswege gedebiteerd te worden als voor de uit zee ingevoerde azijnen, limoensap, cider of poirée, en hem de aflevering niet ontzegd zoude kunnen worden, ter zake dezelve zijnen inslag zoude komen te excederen. Bijaldien onder de aangevoerde specien zich a -ijnen , limoensap , cider of poirée mogten bevinden, zullen dezelve, schoon vanbinnen 'slands aangebragt, bij den invoer als onverimposte luitenl nclsche azijnen, limoensap, cider of poirée behandeld worden.

MNNENLANDSCHE BIER- EN K.U N ST-AZIJ NEN.

Aangifte der azijnbrouwers. azijnmakers, lunstazijnmakers, aard, verdeeling en inrigting der azijnmakerijen.

Art. 4i.

Aangifte der bestaande azijnmaierijen.

Alle die gene, welke bij het emaneren der tegenwoordige wet het beroep van kunst- of bier-azijnmaker uitoefenen, en •verlangen hetzelve aan te houden, zuilen verpligt wezen, binnen den tijd ran eene maand na de afkondiging der wet ki hunne irovincie, deswege schriftelijke aangifte te doen bi") de ambtenaven der indirecte belastingen over hunne gemeente, welke hiertoe nader zullen worden aangewezen.

De-