is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pp den voet des voorgaanuen artikels , der administratie kennis te geven.

Art. 45.

Aangifte der huurders.

Wanneer azijnmakerijen in huur zouden mogen bezeten worden , zullen door de huurders én derzelver opvolgers dezelfde formaliteiten geobserveerd moeten worden , a's aan de bezitters ten principale bij de vroegere artikelen zijn voorgeschreven j ter bekonjing van admissie voor hun pand.

Art. 44.

Opzending der aangifteti.

De aangiften, in de voorgaande artikelen vermeld , zullen inoeten wezen bekrachtigd door het plaatselijk bestuur, en knnnen voor alle de belanghebbende indezelfde azijnmakeri ,• op één dokument worden ingeleverd.

De ambtenaren der indirecte belastingen zullen deze aangiiteii , gemunieerd van hun berigt en consideratien , opzenden aan hunne superieuren in ofjicio, ten einde gebragt te worden bij de Generale Directie der Indirecte Belastingen.

Art. 45.

Aanleggingen oprigting van nieuw?, azijnmakerijen , of hervatting der werkzaamheden in die. weLke stil gestaan tlebben.

Wannéér iemand verlangt eene azijnmakerij aanteleggen of Optengten, of wél eene die opgehouden bad als zoodanig te bestaan , op nieuw in Werking te brengen , zal hij daarvan aan de Generale Directie der Indirecte Belastingen gelijke aangifte moeten doen als bij art, 4i en vervolgens is voorgeschreven.

Art. 46.

/

!