is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelang Van derzelver bedrag en de bestemming der azijnen; een en ander op den voet der hiernavolgende artikelen.

De declaratie van het stoken van vuur rot het heet maken Tan water, zonder opgevolgde b ouwte, zal, in verband met het bepaalde bij art. 61. , aan geene betaiing van regien onderhevig zijn.

Verpogtingew der azijnbrouwers, azijnmakers

1ïn KU \®T—AZIJNMAKERS WEGENS DE VOLDOfiNTNO VAN DEV IMPOST 1£N HET MOUVEMENT DER AZIJ ,EN.

Art. 72.

Debitering der azijnbrouwers en azijnmakers.

Er zal tusschen de azijnbrouwers, azijnmakers en kunstazijnmakers en het Rijk eene rekening worden geopend, op welker debetzijde, onder genot der korting, art, 54 toegestaan, doch tevens onder de eventuele verhooging, in het daaraanvolgende 55ste artikel vastgesteld, voor zoo veel de azijnbrouwers aangaat, mitsgaders de kortingen, in art. 63 en 64 den azijnmakers toegestaan , — succéssivelijk overgebragt zullen worden de posten ten laste der azijnbrouwers, azijnmakers cf kunst-azijnmakers , op het register van aangifte gevonden.

Aan het hoofd der rekening zal door den azijnbrouwer , azijnmaker of» kunst-azijnmaker, of deszelfs procuratiehouder eene verklaring worden gesteld , waar bij hij zich zeiven en aüe zijne goederen verbindt voor de voldoening van de regien, welke, ten gevolge zijner successive aangiften, uit het register der azijnbrouwers of azijnmakers, op deze zijne rekening zullen worden overgedragen.

De overbrenging der posten van de kunst-azijnmakers zal, in verband met art. 63, telken vier maanden geschieden op den dag, waarop de termijn der vier vroegere maanden geëxpireerd is.

Art.

Termijnen van betaling voor de azijnbrouwers.

Wanneer de impost der gecumuleerde aangiften van de f 1- uiten , welke hunne azijnbrouweu over eene geheele

maand