is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfeksels of maaksels derzclfde maand, met alle de desivege te vailene kosten', op de gedeponeerde azijnen, en anderzins, het zij op den borg, het zij op den debiteur ten principale , naar gelang de Ontvanger zulks noodig oordeeit of de omstandigheden dit mede brengen , bij parate executie moeten verhaald worden.

Alle de azijnen, welke in des geëxecuteerdens iabrijk. ol tra lijk, pakhuizen, kelders of bergplaatsen gevonden worden, zullen, nevens de azijn brouwerij of az;jt>makerij en de verdere goederen van den nalatigen, verbonden ea aansprakelijk zijn voor het verschuldigde.

Zoo wanneer de debiteur de vervolging tot de saiste laat voortloopen of wel bankbreukig wordt , zal de ontvanger m liet eerste geval de bevoegdheid hebben, en in het tweede verpligt wezen om, in overeenstemming met de bepalingen der algemeene wet op den ophef der indirecte belastingen , den lande, of meur bijzonderde borgen van den debiteur voor de verdere gecrediteerde termijnen, te secureren, door het in beslag nemen der goederen en hel procederen tegen den nalatigen wegens alle de verdere posten, welke ten zijnen name zouden mogen open staan.

De borgen wegens alle dusdanige andere termijnen dan die wegens welke de executie begonnen is, zullen echter bij 'een eventueel deficit nimmer tot. oplegging van dit °ve~ rig gedeelte van den impost kunnen gedrongen worden. dan naar gelang de termijnen, waarvoor zij goed gesproken hebben, verschijnen zullen.

Wanneer, in gevat! van insolventie of exccuhe, de azijnen Terkocht worden aan iemand die in gewone gevallen het regt heeft cebruik te maken van de faciliteiten bij een der drie laatste nummers in art yt- dezer wet opgegeven, zal de kooper, niettegenstaande, door de genoemde insolventie of executie, dezelve faciliteiten bereids verbeurd waren, evenwel daarvan als nog mogen profiteren.

Art. 80.

Tweede wijze van aanzuiveren.

Wanneer de fabrikant of trafikant deszelfs azijnen of een gedeelte van dien wepscht af te leveren aan een ander zijner " me-