is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

saï«s*aa<'« van den uitslag van liet eenc entrepot naar het andc c' zm! al (lat gene verligt moeten worden, het geen bij art 34 en 56 hi rbovèn den entrepositairen van bmtenlant.srhe azijnen. in soortelijk geval is opgelegd, doch met dit o de-seh<id, ten aanzien der hoeveelheden, <.at de oversehnivi g in hetzefde entrepót en de vervoering van het eene eBtr-|»ó. naar het and. r geen plaats zal mogen hebben

dan met 55 lonneu of 77,6 hectoliters tevens.

Art. 89.

Aflevering aan particulieren.

Geene afleveringen uit het entrepöt. ten zij die naar een STideir entrepó! f wel voor negotie, zullen kun. en p aais hebben dan na vóóvafgaande ver.mposnn^ ten kantore van den ontvanger, in wiens gemeente het entrepot geleuen is, en volv.n .wee- ^ «j™ P»««. dat is ié. stuivers per hectoliter, bij art. oj dezu wet vast

" Iv l wita-itie deswege uit te reiken, zal, nevens liet reca karpóse rS', bij JenMt 87ste art. vermeld, de aantLe moeten ve^ zeüen , ten einde de kwitantie den belangJic-bbendcn zoude kunnen worden terug gegeven, afgeteekend door den opziener des entrepèts. er, deze het re5a gekw teevd dnic den -edebitcerden , tot zijne verantwoording bij de

^*Het nz/rc^^^w^^a^in^eze^itslagén zuflen tonmln""

ïe l en zijn,Wanneer van deze bepaling zal vermogen te worden afgezien.

Art. 90.

Uitslag naar builen 'slancls.

*

Om einsent tot den uitslag naar buiten 's lands te yerkrijaeiï < n wijders dezen uitslag onder genot van afscjrijvmg Wrkstlgea, zullen de bepalingen in acht genomen moeten