is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij accoofd-bevinding de impost dien overeenkomstig dadsJijk aan gezegden outvanger worden voldaan.

Het zal niet te min aan den ontvanger, of aan den ambtenaar, door dezen hiertoe gecommitteerd, vrijstaan meeno ïiaauwkeurige verificatie, door tonuiug van den turf, of ook döor lossing of aflading en tonning, ten koste van ongelijk te doen geschieden. — De impost z 1 in allen geva le moeten worden voldaan van de kwantiteit, ter tiiterste wacht gedeclaree d, welke op liet consent - bi jet is vermeld, en daar en boven van hetgeen, hetwelk meerder iu het vaartuig of op het voertuig mo»t<- wo den bevonden: terwijl, wanneer bij naauwkcurige veriiicatie en tojining, it meerdere ontdekt mogte worden ^ gedeelte v m de partij ;e boven te gaan, of dat de soort van turf verkeerde'ijk was aangegeven, niet alleen de kosten van de verificatie en tonning door den aangever zullen mos ten worden gtidragen, maar ook deze ais fi'audateur zal worden aangemerkt.

Art» 5.

Decharge van den invoerder des lurfs.

Van de betaling van den impost zal door den ontvanger y in het vorig artikel gemeld , eene kwitantie worden afgegeven — Die ambtenaar zal voorts met het consent-bil iet van de uiterste wacht handelen, z>o als bij de wet op den invoer van imnost subiccte specien is bepaald, en aan den sch pper of voerman, op den voet van die wet, uit eiken bet bewijs, dat drzrlve aan zijne verpligting heeft voldaan, en dat hij wederom vrijelijk de uiterste wacht mag passeren.

HELASTING- OP DEN KINNEN LANDSCHEN TURF.

Art 6.

N~atuur en hoegrootheid der belasitng.

Validen turf, welke, in den jare en vervolgens,

zoo lang deze belasting zal blijven voortduren, binnen bet

A a Rijk