is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijk is of zal worden gébaggërd, gegraven of gestoken, zal worden betaald een impost ten behoeve van den lande,

te weten: r „

Van iedere ton spon- of bagger-turf, twee stuwers, oi 1 stuiver 12 penningen liet dubbel hectoliter.

Van iedere ton zwarten, zoo wel als graauwen turf, die van liooge veeaen , of uit andere gronden , ai- of uitgestoken, af- of uitgegraven, en niet tot bagger gemaakt of bereid wordt, zoo mede van de zandkluiten of zandturf, viel penningen, of 5| penning het dubbel hectoliter.

Deze bepalingen zijn echter niet toepasselijk op de in dit jaar gebaggerden, gegraven of gestoken turf in die gedeelten van het Rijk waar dezelve tot hiertoe van alle belasting is vrijgesteld geweest.

Art 7.

Vrijstelling van de plaggen of heischalen.

Van de betaling van dezen impost zullen geheel zijn vrijgesteld de zoogenaamde plaggen of heiscbaleu, mits niet dieper afgegraven of afgestoken wordende dan vier duimen <>f een decimeter van den bovengrond; dieper gestoken wordende , zullen dezelve in allen deele gehjk gesteld worden met den geoloken turf, in bet voorgaande artikel vermeld.

Art. 8.

Geen veengrond te baggeren of turf te stelen zonder consent-biljet.

Onverminderd de verordeningen op het verveenen vin grondefi, of het steken van turf, zonder speciaal consebt van de daartoe bevoegde autoriteit, zal niemand eenigen veengrond of derrie mogen baggeren, of land met veen bestrijken , gelijk niemand eenigen turf van de hooge vemen of uit andere gronden zal mogen afgraven, af- of uitsteken, zonder alvorens eeu consent-biljet van den ontvanger dezer belasting over de gemeente, waaronder de verveemng, bestrijking met veen, of de afgraving of uitsteking geschiedt, verkregen te hebben. op verbeurte van het gebaggerde veen en van den reeds geheel of j;edeeltelijk gefabriceerden. mitsgaders Tan den afgegraven of uitgestoken turf: en zulks boven de Jboete, op bet frauderen van dezen impost bij de generale