is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ordonnantie op dc indirecte belastingen te bepalen; voor welke boete en voor den verschuldigden impost, ingevalle de eigenaar of verveender van dusdanig zonder con-ent gebaggerd veen of' gestoken turf niet bekend mogte zijn, de bruiker of huurder van den grond, waarop het veen gespreid is of' geweest is, of waaruit de turf gegraven of gestoken is , aansprakelijk zal zijn.

Art. 9.

Opgave tot het verkrijgen van het consent-biljet.

Tot verkrijging van bet benoodigde consent-biljet, zal de gene, die de verveening of ook de afgraving of afsteking van den turf zal willen doen, aan den daartoe gestelden ambtenaar der indirecte belastingen moeten inleveren eene schriftelijke door liein onderteekende opgave , houdende :

1. Zijnen naam, toenaam en woonplaats.

2. Het getal der roeden of ares lands, welke bij voornemens is met veen te bestrijken , en, zoo na mo'elijk, de kwantiteit roeden steekturf, dien lnj het voornemen heeft af te graven of af te steken , met in achtneming, dat voor den steekturf, onder benaming van roeden , voor zoodanige boeveelheid of maat verstaar. moet worden het getal van 1000 stuks turven, of eindelijk, ten aanzien van de kluiten, het getal der gewone hoopen, welke bij voornemens is uit te graven.

5. De duidelijke omschrijving, ligging, nummers en benamingen der landen, waarop bet veen gespreid zal worden, of waar uit de turf zal worden afgegraven of uitgestoken.

4. Of hij eigenaar van dien grond is, dan wel of dezelve aan bem verpacht of verhuurd is , om daarop Turf te maken of dien af te graven.

5. Het verzoek om het vereischte consent-biljet.

6. De plaats en dagteekening, A 3

De