is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andereu 111 één consent begrepen, te stellen een paaltje af plankje, van ten luinste twsè en een halve vozt oi' u de| cimeters boven dcu grond en twee vort of' 5 decimeters ! in den grond, en te zorgen, dat hetzelve behoorlijk worde vastgezet daar, waar de spreiding van liet veen dvr partij aanvang neemt, of de eerst gestoken turf van de partij gevonden wordt.

Op dal gedeelte van liet paaltje , betgeen boven dén grond zigtbaar is, zal door of Van wege den gene, dia bet consent heelt verkregen , duidelijk gesneden of met olieverw gesle'd moeten zijn het nummer van bet consent, waarbij aan hem de verycening van zoodanige partij is gepermitteerd, en'zal boven ot ond r dit nummer, o op de tegenzijde van het paaltje, op eene zigtbare plaats, eene glad geschaafde vlakte m >eten gevonden worden van drie duimen of ij centimeters breedte, en vy/'duimen of i> centimeters hoogte, ten einde de ambtenaar, met de metiug .en tauxatie van den turi belast, daarop zijne merken zoude kunnen stellen.

De voorschrevene paaltjes of plankjes zullen, zelfs l ij i geoorloo/den vervoer van den turf, niet mogen weggenomen worden vóór den laagten November van het jaar d; r verveeuing of afgraving, en zullen dezelve ook na dien tijd niet mogen worden weggenomen zoo lang de turf niet vervoerd is.

Bij verzuim van bet, op de voorschrevene wijze, plaatsen van bet vereischte maaltje of plankje, — het niet of niet (behoorlijk daarop stellen van het nummer des cousents, —• oi' bij het vroeger dan op den bepaalden tijd weg nemen van dat paaltje of plankje, zal daarin van wege de administratie ten koste der na'aiigen worden voorzien, welke kosten echter de somme van drie guldens, voor elk ontbrekend of onvoldoend paaltje, niet zullen mogen te boven gaan.

Art. 12,

Nadere ops>avs.

Zoo rasch eene of meedere partijen of partijtjes ge«pr 'd Veen geriemd ,eu gestreept , of eene of meerder»* partijen turf afgestoken of uitgegraven zullen zijn, zal de gene, am wien het consent is verleend, aan den ambtenaar, die h ;tzelve heeft uitgegeven of aan den door dezen tot overneming daarvan gekwa'i! ceerden , meter «u tauxateur,

X. 4 eene

/