is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ontvanger zulks geraden oordeelt , bij parate executie moeten verhaald worden.

Al de turf van den geëxecuteerden , of die in deszelfs magazijnen, pak- ot woonhuizen, schuren en op ziju eigen of gehuurden grr.nd gevonden wordt za , hoezeer dezelve van een ander verveenings-saizöen zoude mogen zijn, verbonden en aansprakelijk wezen voor het verschuldigde

Wanneer de debiteur de vervolging tot bet executoriaal arrest iaat voort.oo en, ol wel bankbreukig wordt zai de ontvanger de bevoegdh il hebben, om, in overeenstemming, niet de bepalingen der a'gemeeue wet op den ophef der indirecte belastingen , den lande, of meer bijzonder den borg of de borgen te secureren, d ->or het in beslag nemen deigoederen en het procederen tegen den nalati en wegens de Verdere termijnen van hetzelfde verveenings jaar.

De bor.', of bor en z>ill n echter, bij eventuëe! deficit, nimmer tot onle ^.iu van dit overij ,;edee te van den im ost gedrongen kunnen worden, dan naar gelang de termijnen, tot welker voldoening zij zich hebben verbonden, Verschijnen zullen.

Lapten en bevelen, dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd , en dat alle ministeriële departemei te , autoriteiten, kollegien en ambtenaren , aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage, den T5den September des jaars 1816 , het derde van Onze regering.

(geteekend) WILLE M.

Van wege den Koning, (geteelend) A. R. Falck.