is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of partikulieren , of dezer zaakgelastigden , aan de schippers of voerlieden , die dc kolen aan boord of op hunne vaartuigen hebben, worden ter hand gesteld en door deze, in tegenwoordigheid van den belanghebbenden en den toeziendcu ambtenaar, met vermelding van den ujd, geteekend.

Art. 10.

■O

Voorziening omtrent de steenholen, zonder eigenaar of oonsignataris, mitsgaders voor die streklende ten scheeps-gtbruihe»

De steenkolen voor welke z'ch geen eigenanr, reclamant t of consignataris voordoet, zuljen door den schippir of voerman zelve moeten worden aangegeven op den voet in de voorgaande artikel n omschreven. Desgelijks zal door den schipper of gezagvoerder van binnenkomende schepen of vaartuigen, in maniere als boven aangifte moeten worden gedaan van de kolen, strekkende tot scheepsgebruik, mitsgaders van het getal koppen , waarmede het schip bemand is.

Tot "vijftig ponden of 25 kilogrammen voor ieder schepeling, zal van dezen voorraad geen impost betaald worden, doch wegens het surplus op den dag der inklaring, ter uiterste wacht zich ami boord bevindende, dc gewone belasting verschuldigd zijn.

Het bedrag der belasting wegens dit surplus zal, wanneer dc kolen aan boord mogten 'verblijven, moeten voldaan worden binnen tweemaal vierentwintig uren na de aankomst van liet vaartuig ter plaatse en lossing als boven. De deswege te verkrijgen kwitantie zal aan boord moeten blijven tot justificatie van het verimposte en dit laatste nimmer aan andere schepen of schuiten wórden overgedaan , of naar land gebragt, dan in tegenwoordigheid van een der beëedigde 's lands wegers of nieters , en met speciaal consent van den ontvanger of deszelf's gemagtigde , die zulks aan boord in dorso der kwitantie zal vermelden.

Dc kolen tot scheepsgebruik mede gebragt, niet bestemd zijnde om aan boord te blijven, maar om aan wal te worden opgeslagen, zullen in dusdanig geval behandeld worden, als de kolen voor de gewone consumtie.

Bij aldien dezelve echter jneerder mogten bedragen dan

het