is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij aldien zich de keuze bepaalt tot den eigen inslag, zal1, ten kantore van don ontvanger, alwaar de cautie voor den inslag gesteld is , deswege eene rekening met den belanghebbende worden geopend, op welke de, volgens het consent-biljet van lossing ingevoerde hoeveelheid kolen, aan dc debet-/.ijde gebragt zal moeten worden, en naar welkers hoofd dc verbintenis van den belanghebbende zal moeten Worden gep aatst voor de voldoening van den impost.

Tot waarbox'g van deze verbintenis zal moeten strekken, üe krachtens art. 7 gestelde, of, ten gevolge van de nader Lekend gewordene hoeveelheid gecertificeerde borgtogt.

Aan deze formaliteit voldaan zijnde, zal den belanghebbende deswege een bewijs worden afgegeven, op hetwelk hij d n inslag kan verrigten.

Voor zoo veel de partij te groot is om op ecne keer verwerkt te worden, en de plaats der bestemming ook die der lossing is, zal de inslag successivelijk en zonder het gerekwixeerd bewijs dat aan de formaliteiten der wet voldaan is, -verrigt kunnen worden , mits slechts bij bet verwerken van het laatste gedeelte , immers ten zelfden dage. de ontvanger in de gelegenheid gesteld worde het gedachte bewijs aftegeven.

De belanghebbende zal voor het overige en in allen geva'le, in conformiteit van het 5de lid van art. 8 dezer wet, de plaats moeten opgeven, alwaar de kolen opgeslagen en geborgen worden.

Art. 20.'

Termijnen van belaling.

v »

De termijnen van betaling van den verschuldigden impost zullen zich regelen naar het bedrag van de geconstateerde

*^ten- * • - j /•

Wanneer de impost met te boven gaat de somma van vijj

honderd guldens, zal de betaling in eene keer moeten geschieden binnen de drie maanden na de dagteekening der aangifte.

Wanneer dezelve de vi/f honderd, doch niet dc duizend guldens te boven gaat, zal zulks moeten geschieden in iwee termijnen, te weten: de eene helft binnen de drie maanden, en de wederhelft binnen de zes maanden na de dagteekening als boven.

Wan-