is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan naar gelang de termijnen waarvoor zij gnedgesprokes hebben, verschijnen zullen.

Bij altUeu de kolen aan een ander solide kolenkooper zouden mogen overgaan, zullen de anderzins verbeurde termijnen van crediet op den voet van het hier navolgende artikel nog door den nieuwen verkrijger kunnen worden genoten ; mits de borgen van de geëxecuteerden toestemmen om zich voor alle verder verlies aansprakelijk te blijven beschouwen ? of door den nieuwen verkrijger eene nieuwe borgtogt ten jjeBoege der administratie worde geste'd.

Art.

Tweede wijze van aanzuiveren of overschrijving van den imjjost.

Wanneer de kolenkooper een gedeelte v.m deszelfs koleis aan een ander kolenkooper wenscht afteleveren , met overdragt van den impost al van zoodanige gedeelten of termijnen van dien als hem zoude conveniëren, zal dènzelveni zulks viijstaan , mits de s m van ieder termijn niet minder bedrage dan drie honderd guldens.

De kooper of overnemer van de kolen, zal hiervan schriftelijke aangifte doen ten kantore der ontvangers, alwaar de opslag staat te geschieden , cn na het stelien der vereischte cautie, en het op zich nemen der verpligtingen van den eersten invoerder, doch te zijner woonplaalse of die van. zijn bedrijf of opslag van de kolen, deswege een bewijs verkrijgen , het welk door hem, bekraclitigd met de handteekening des afleveraars of verkoopers, ten kantore der ontvangers, alwaar de af- of overschrijving slaat plaats te hebben , zal moeten worden vertoond.

Deze laatste ambtenaar zal intusschen hierop de afschrijving en het roijement der cautie niet effectueren, ten zij hem van wege den Directeur zijner provincie een dubbel van dit bewijs zal geworden zijn, waarop hij als dan aan den afleveraar, nadat ook deze op dit instrument deszelfs liandteekening gesteld zal bobben f een contra-bewijs der afschrijving zal verleeaen.

Art. a'i.

»

/