is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elders .gevest1 gde handel of handelsbetrekkingen hiertoe vol» doende aanleiding geven.

Even als bij het voorgaande artikel, zal zulks voor geene kleinere hoeveelheden gevraagd kunnen worden dan vnn tien lioed, dat is 5o,ooo pond of i4,t52Ö kilogrammen of daarboven.

De eigenaar, consignataris of nieuwe verkrijger der. kolen , welke dezelve elders in een lands pakhuis wenselu geëntreposeerd te zien, zal gehouden wezen deswege de gewone schriftelijke aangifte te doen bij den ontvanger ter ]j aatse , alwaar het tweede of volgende entrepot gelegen is, en aldaar de vereischte zekerheid te stellen.

De ontvanger, deze bekomen hebbende, zal het consent afgeven , — in navolgtog van het gestipuleerde bij art. 24, een duplikaat van dien, doodden Directeur der provincie aan zijnen ambtgenoot, ter plaatse der aflevering, doers geworden, en een dubbel der aangifte ter hand stellen, aan den opziener van het in zijne gemeente geëtablisseerde .en voor de nieuwe nederlage bestemde entrepot, even ais zulks voor den invoer uit zee, bij artikel 25 is voorgeschreven.

Gemunieerd van het consent en van de aanvrage, krachtens ■art. 3o door den eersten houder en tegenwoordigen afleveraar der kolen bij het primitive entrepfit in te leveren, zal de verkrijger of kooper van dusdanige kolen de aflevering van dien aldaar kunnen vorderen, en deze door den opziener bewerkstelligd worden, behoudens de verificatie der aanvrage, in evengemeld 5 os te artikel vastgesteld, en liet door den opziener des entrepots bekomen van bewijs zijnes ontvangers, dal bij het nieuw entrepot aan alle de formaliteiten van zekerheid voldaan is.

Het recu der nederlage, door den opziener, ten gevolge der bepalingen van art. 2U uitgereikt, zal te dezer gelegenheid, behoorlijk door den eersten houder gekwiteerd, aan hem opziener moeten worden terug gegeven.

De vervoering zal plaats moeten hebben onder geleide van het, bier boven vermelde en door den zoo evengenoemden opziener des ouden entrepóts in dorso sfgeteekende consentbiljet en binnen den tijd, door hem bij de aflevering of afscheping daartoe op het biljet te stellen; en zuilen, i.ij het arriveinent, omtrent de nadere of nieuwe nederlage, alle de formaliteiten geobserveerd moeten worden, die, ten aanzien der pr mitive, bij deze wet zijn voorgeschreven.

Ingeval de vervoering zoucje mogen plaats hebben onder

B 4: toe-