is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den opziener des entrepóts, welke hem daarop de gevekwireerde en voor negotie naar buiten 's Jands bestemde partij y.al laten volgen, onder afteekening en terug ,ave van het consent - biljet van geleide en dubbel , intrekking van het gekwiteerdrecu , door hem afgegeven, en met terughouding der aanvrage tot zijne eigene verantwoording.

De kolenko iper zal, om afschrijving of restitutie der ge'cautioneerde of geconsigneerde impost te erlangen , zich in allen deele moeten gedragen naar de bovengemelde wet op den uitvoer.

Voor zoo veel de kolen onmiddellijk uit het entrepót naar buiten 'slands verzonden word 11, onder het (gecontinueerde tocvoorzigt der wakers, krachtens de.wet op dqn uitvoer bij de vervoerd wordende impost sub ecte sre ien in sommige gevallen te stelien, Zal het consigneren van deu impost of de borgstelling kunnen worden nagelaten.

Onder de negotie, voor welke afschrijving verleend wordt, zijn niet begrepen eenige sternkolen, welke in ee.iie mindere hoeveelheid dan vijf hoeden, dat is i5,ooo pond of 7/ui kilogrammen worden uitgevoerd.

Evenmin zullei onder den uitvoer voor negotie, met genot van afschrijving, kunnen begrepen worden de s'eenkolen , welke str. kken moetea om aan boord der schepen te worden verbruikt.

Aan de landzijde of langs de rivieren zal daarenboven giene afschrijving wegens nogotie worden toegestaan, en die voor negotie aan de zeezijde zich moeten bepalen tot liet surplus van den impost op de buitenlandsche boven- <1 e o)t d: binnen'andsche steenkolen, zullende het restant of de vijf stu'vers voor iedpre uitgevoerd wordende duizend ponden voMaan moeten worden alvorens het afleveren der partij kunne worden toegelaten.

Art. 56.

JAlwidalle met de geëatveposeerd hebbands kolenkoopers.

•>

Wanneer de geëntreposeerde steenkolen geheel, of wel het laatste gedeelte van dien, staat afgeleverd of overgeschreven te worden, zal, in overeenstemming met lint bepaalde van artikel ao, de rekening van den kolenkooper worden opjjemaakt, en voor het niet op eene der vijf wij-

Ba' zee