is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 55.

.Route in de holen-dist rik ten e i naar de lari toren van aangifte en betaling.

Voor den vervoer va' kolen binnen dusdanig distrikt, rulle de « epen naauwkeurig worden gedesigneerd , ten meesten gtnjve van de ingezet nen daarin wonende, maar tevens met in liet oog ouding, dat do kolen , Uit uitvoer uit het distrikt geschikt, worden gedirigeerd naar de volgens bet voorgaande artikel opterigUne kantoren van aangifte en betaling.

Arr. 54.

Vrije circulatie binnen de distrikten langs de aangewezene routen.

Binnen de distrikten en langs de daartoe aangewezene routen zal bij dage de vervoer mogen plaats hebben, zonder prealable aangifte e zonder liet consent-biljet, lietvve'k ten aanzien van dc eerste wijze van heffing is voorgeschreven.

Art. 55.

In- of oplading en declaratoir, deswege af te geven.

Dienvolgens zal'de schipper, wagonaar, karreman , drijver of ander vervoerder aan de groeve of bewaarplaats vrijelijk kolen mogen op aden, doch voor zoo ver hij dezelve uit het distrikt wil voeren, aan hem door den aflcvcraar moeten worden uii ereikt een geteekind declaratoir, inhoudende de kwantiteit kolen , welke hrj in zijn vaartuig of op zijn voertuig, paarden of andere lastdieren heeft geladen.

[)e uitvoer uit de kolen - distrikten met het dragen doormenschtn is vei boden.

Art. 56.

Vervoer naar het hantoor van aangifle en betaling , mitsgaders verificatie.

Met voorschreven declaratoir voorzien, zal hij met zijne Tracht zich over de aangewezen route begeren; naar een

der