is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der kantoren langs welke de uitvoer uit liet kolendistrikt zal moeten geschieden, en de vracht aan de ambtenaren aldaar, ter verificatie en vergeving met het door den aileveraar afgegeven declaratoir, aanbieden.

liet zal den ambtenaar vrijstaan de vracht door weging of meting te constateren, ol vyel zoo er geene bedenkingen tegen zijn, en de wigt, die (le vaar- of voertuigen kunnen laden hem bekendis, het zij door derzelver ijkmg ot anderzins , met liet declaratoir des afleveraars genoegen te nemenf

Art. 57.

yerimposling of verleening van het consent-biljet tot uitvoer naar buiten 'sla/ids.

Dc hoeveelheid kolen behoorlek zijnde aangegeven. zal de Tervoerder deu impost van die betalen, tegen intrekking van liet declaratoir, door den afleveraai geteekend, en onder verkrijging van kwitantie, waarna hij zijne reize zal vervol-

S' Wanner de ladiug gedestilleerd is om direct naar buiten 'slancta te worden gevoerd zal, in plaatse van verimposting , voor vrachten van 1000 pond of i4g4 kilogrammen en daarboven , tegen intrekking van het voormelde declaratoir en onder consignatie van dea impost o( het stellen van cautie daarvoor aan den vervoerder worden uitgereikt een con ■ sent tot uitvoer naar huiten 'slauds, op den voet, hierna art. 64 en 65 voorgeschreven.

Art. 53.

Vervoer bij nacht en het passeren van het lcantoor zonder aat/gijte, verboden.

Alle in- of oplading cd vervoer van kolen binnen de hier bedoelde kolen - distrikten , vóór zonnen - opgang , ot na zonnen - onde.gang, is verboden, en zal als haude wo den gestraft, tenware daarvan speciale nan?i te aan et naaste ka toor van dec ratie ge ! aan zi) , 111 welke gevallen zal moeten gehande >d worden, zoo als hiervoren artikel 4$ is bc.iaa d. Insgelijks zal de afwijking Van de, volgens art o.>, aangewezene routen, en het zonder aangilte ol • >etaung pass«ieu van de kantoren, als fraude gehouden worden.

C 2 Art. 5g.