is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nit groeven of bergplaatsen van exploitcurs, welke eene openstaande rekeniug met de administratie hebben en deswege cautie hebben gesteld , zullen die fcx./ioiteurs het stellen van nadere caut e of hel consigneren van den impost wegens Je uittevoeren partij e kunnen vnnijden, mits daarvoor hunne principale cautieaflecterende, te dien efi'ecte dat, bij gebreke van het inkomen van lu-t bewijs van werkelijken uitvoer , hunne rekening met den impost van zoodanige partijen zal blijven bezwaard.

*

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden eeïnsereerd , en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, koilegiea en ambtenaren, aan de naauwkeurigc uitvoering de hand zullen houden.

Gageven in 's Gravenhage, den i5den September des jaars 1S16, het derde Onzer Regering.

(geteekend) WILLEM.

Van wege den Koning, {geteekend)^ A. R. F A 1 c K,