is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 12.

G iijle voorziening ten aanzien van buiten 'stands getimmerde schepen.

De sc'iep n, schuien en vaai tuigen , toebeboorende san ii-g ze. n n van dit li ijk., welke van buten 'sla cis zullen Worde ingevoerd om binnenlan !sehe reizen te doen, zullen, alv i eib van d ze ve geo.uik mag warden, gemaakt, of da rmede eenige lading vervoerd ,> i oor een beêedigü ijk— mees.e , in voege als yo.en, moe.en worden gemeten ea gebrand.

Art. j3.

De ijlbrieven jaarlijks te vertoonen bij de uitgifte der lastbrieven.

Na dat de schepen, schuiten en vaartuigen binnen dit Rijk gemeten en behoorlijk gebrand zullen zijn, zal geene tweede meting , behalve alleen in cas van vertinunering, verilic tie "van tien cpntróleur der scheepsmeters en ijkmeesters, ot van dolenntie , conform art. dezer wet, gedaan worden, tornar zal bet Voldoende zijn dat de aktQ van meting o. ijkJirief worde vermeld in den lastbrief , en te dien ein !e jaarlijks ten kantore, alw ar de lastbrieven worden uitgegeven, vertoond. Zullende bet a zoo aan den eigenaar, schipper of direetie-v.oerende niet vrijstaan zijn reeds éénmaal gemeten schift, schuit of vaartuig, ander? dan-bij vertimniering of na doleantie Is voren . te doen hermeten.

De hermetin e.i tot verificatie van den controleur, zullen buiten kosten van den eigenaar of schipper gedaan worden, mits bet vuur tot gloeijing der ijzers door hem worde aangeschaft»

Van de hermetin;: tot verificatie, welke door den gedachten controleur steeds mag worden verrigt, «al de bevinding op den ijkbrief en lastbrief worden g.noteevd en de dokujnenten ten kantore van den ontvanger worden overgelegd; zullende de eigenaar of schipper de supplet e dadelijk moeten voldoen , en deze berekend worden naar de dagteekening van den ijkbrief, en in allen gevalle naar de jaarletter der merken, behoudens evenwel het regt van doleantie en verzoek tot hermeting, het w. Ik aan den eigenaar, schipper of directie-voerende bij art. 18 dezer wet is toegestaan.

De