is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit middel, welke gehouden zal zijn van de betaling onmiddellijk kennis te geven aan den ontvanger over het district alwaar het schip of' vaartuig te huis behoort.

De suppletoire lastbrieven, in geval van vergrooting uitgereikt, zullen, met en benevens die ten principale, moeten worden overgelegd.

Nalatigheid in de betaling van liet lastaeld binnen d<*n daartoe gestelden tijd, zal als fraude worden gestrait, en het schip, schuit of vaartuig, alumme waar hetzelve gevonden mogt worden , verbonden zijn voor den impost en boete.

Art. 16.

dfgif te van den lastbrief of kwitantie van betaalden impost.

De ontvanger van dit middel zal aan den éigenaar, schipper of directie-voerende, tvgen betaling van het lastgeld/afgeven een lastbrief, houdende . kwitantie van behaalden impost.

De ontvanger zal den lastbrief stellen ten name van den eigenaar, met vermelding van den schipper cf directie-voerende, en daarvan aanteekening doen op den ijkbri-f, ten einde deze beide dokunienten in verband te brengen.

Hij zal wijders'den ïjkbrief terug geven en den ouden lastbrief intrekken.

Art. 17.

Verpligting om cbi lastbrieven en verdere documenten aan boord te hebben.

1

De eigenaars, schippers of directie-voerende van ahe schcj.en, schuiten of vaartuigen, aan deze belasting subject. zullen gehouden en verpligt zijn derzei ver ijk- en lastbrieven, en welke andere papieren, tot dezen impost betrekkelijk , aan hen ook mogten zijn afgegeven, wanneer en waarheen zij varen, steeds bfnnen scheepsboord te hebben en te houden: pullende de lastbrief van het laalstvoorgaande jaar, alleen gedurende de zoodanige der zes eerste maanden van het volgende, dat de nieuwe lastbrief nog niüt is geligt, ter hunner decharge kunnen strekken: