is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zullen zij de voornoemde scheepsr npiercn, allerwege en zoo dikmaals zulks door den contrdleur en ontvanger van dit middel, ofte 'sllijks ambtenaren der indirecte belastingen, zal worden gevorderd, aan dezelve, buiten kosten nogtans van den vertooner, moeten exhiberen: ingeval zij tc dezen mogten nalatig blijven , zal het «chip , de schuit of liet vaartuig worden opgehouden, tot dat de ontbrekende papieren in behoorlijke orde zullen zijn geproduceerd; alles onverminderd zoodanige andere boeten en straffen, als op de overtreding dei er wet zullen worden gesteld.

Vran het steeds aan boord hebben der ijk- en lastbrieven en andere papieren, tot dezen impost betrekkelijk, zullen echter uitgezonderd zijn zoodanige vaartuigen , welke geene overdekte bergplaats hebben, mitsgaders de kleine Vaartuigen één last of minder gemeten zijnde }' 'doch zullen de eigenaars of gebruikers van de voorschrevene vaartuigen niettemin gehouden zijn het bewijs der voldoening van dezen impost , wanneer zu'ks in hunne woonplaatsen van hen gevorderd zal worden, te produceren.

Art. 18.

H egt van doleantie.

Eigenaars, schippers of directie-voerende van schepen, schuiten en vaartuigen, welke vermeenen met de meting of ijking, of ook wel met den aansla? onder eene deiklassen van dezen impost, bezwaard tc zijn, zullen het regt hebben van doleantie en daartoe zich kunnen adresseren fan den inspecteur Van het ressort, waaronder het schip de schuit of het vaartuig te huis behoort of gevonden wordt, die, voor zoo vei're zulks de meting of ïjking betreft, hetzelve door een anderen gezworen ijkmeester, of twee andere neutrale en deskundige personen, op kosten van ongelijk zal doen hermeten, en voor zoo verre den aanslag in de belasting aangaat, de ingeleverde bezwnren zal brengen ter kennisse van den Directeur in de isrovineic, ten einde daarin naar gelang van zaken en billijkheid worde beslist"

Indien echter het schip of vaartuig door den contróleur reeds geverifieerd of hermeten mogte zijn, zal de gezegde al nog verlangde nadere hermeting in bijzijn van den contróleur moeten plaats hebben, die zulks ter kennis van den Directeur - Generaal der Indirect» Belastingen zal brengen;

Art. 19,