is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnde geworden, zal van dezelve al een over dat jaar de bal\e belasting. geheven worden, tiet zij voov het geheele se 1:' ) , schuit of vaartuig of wel het gedeelte waarmede hetzelve is vergroot.

Art. 23.

Voorziening ten aanzien van. schepen en vaartuigen, welke ter verkoop liggen.

Een schip, schuit oi' vaartuig, met den eersten Januari van elk jaar te koop ligger, 'e of gelegd wordende, en te dien einde van een kennc.it teeken voorzien, zal niet aan de belasting gesuhiecteerd zijn, m ts hiervan vóór den afloop der maand , kennis worde gegeven aan den ontvanger vare dit middel ter plaatse, alwaar ï:et schip, de schuit of het vaartuig te huis behoort, en, aldaar niet' liggende, aan den inspecteur vm het ressort, alwaar hetzelve zich bevindt, en zr.l'en deze de noodige maatregelen nemen dat daarvan geen gebruik worde genaa kt.

Weder in gèbn.ik gestel»' worden 'e, zal op hetzelve van applicatie zija het gestatueerd.e Lij het laatstvoórgaande artikel dezer wet.

Art. 23.

Vertimmering van schepen en vaartuigen.

Wanneer een schip, schuit of vaart'.vg, reeds gemeten en gebrand zijnde, door vertimn ring vi /oot wordt, zal de geen. die de directie over bctedvp beeft, alvorens tot de ver:i;:iT!ierihg over te grr.n, gehorid u zijn den ouden ijk— b:,:ef, benevens den ;■ ;»tlnr =ji, in. c vol ge de wet, aan denzelren afgegeven, te deponeren ten kantore van den ontvanger van dit midd.1 over het district alwaar de vertimmering zal geschieden, ten einde aldaar te blijven berusten.

En zal de ontvanger voornoemd , bij het ontvangen van den voorschrevenen ijkbrief en lastbrief, aan den belanghebbenden kosteloos ter hand stellen een hiljet, houdende consent tot vergrooting, en tevens den naam en woonplaats van den scheepstimmerman door wien dezelve zal geschieden.

Art. 24-