is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. i3.

Weging en meting en wijze van dien.

Alle waag-iubjecte specien, zullen dooi- beëedigde Rijkswegers worden gewogen, zonder admissie van eenige de minste overmaat.

Tot gerijf van den handel zal het intusschen geoorloofd wezen de sctieeps - ladingen gestorte waag-subjecte speciën, welke men spoeds_ en gehiaUs-balve pleeg uit te meteu in plaats van uit te wegen , al nog bij de maat te constateren, iliits er steeds van de daartoe gebezige maal, tien gewogen worden van het bovenste gedeelte dt.r lading, tien j uit het midden, en tien uit liet onderste , ten einde het dertigste gedeelte van dien de gemiddelde wigt eener dusdanige maat ainwijze, welke, over de geheele lading geslagen, het bed ras van deze, in ponden of kilogrammen, even zeer els in maten, doe kennen.

Desgelijks zal het tot geriif van deu handel geoorloofd wezen de scheepsladingen ge 'e'mballrerde, gekiste , gtvciatte, of op eenige andere wijze ongestortte wa^Tg-subjecte specien, bij teliim; te constateren, mits de belanghebbende zich deswege vóór de lossing verklare, geene aan- nf opvulling aan boord doe verlieten, en er steeds van iedere honderd fusten vijf tot tien stuks worden gewogen, welker gemiddel- tde wigt, over het oorspronkenjk ingeladen getal geslagen, liet bedrag der lading of ingevoerde partij, in ponden of kilogrammen aanwijze.

De berekening moet in beide de gevallen in dorsó des biljets of op de snppletoire lijst, art 19 vermeid, genoteerd staan* zullende de aanwijzing der maten en fusten, balen, zakken of kisten, welke als proef of maatstaf tot de weging gedescipieerd zijn, aan den lioogsten der ambtenaren van de indirecte belastingen, welke bij de lossing assisteren , verbleven zijn.

Geene fusten of balen, zakken of kisten mogen tot maatstaf genomen worden , ten zij de ambtenaren verzekerd zijo Van derzelver behoorlijke Vulling.

Art. i4.

Keuring of beoordeeling der specien.

De ter lossing aangewezene waag-subjecte specien zullen

door