is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch zal in alleu, gevalle , waarin (en gevolge van deze vergunning de ten aanzien der hoeveelheid ongeconstateerde of slechts globaal en bij telling geconstateerde in- en opslag is veroorloofd, de weging en keuring moeten geschieden, immers aangevangen en voortgezet worden, binnen vier-entwintig uren na de volbragte lossing der partij; of— deze bij gedeelten gelost wordende en de zeehandelaar of een der hier bovengenoemde belanghebbende zulks verkiezende, — van zoodanig gelost gedeelte: en zullen a'sdan kwantiteit en kwaliteit van hit gewogene, gem<tene of getelde, mitsgaders de verschuldigde regten, dadelijk worden opgemaakt.

la singuliere omstandigheden »,al voor zeer groote hoeveelheden , niet onderworpen aan de verdere indirecte belastingen , de vier-en-twintig uren door den bootsten piaatselijken ambtenaar der indirecte belastingen kunnen geprolongeerd worden, en de constatering der kwantiteit bij de aflevering vermogen plaats te hebben, mits deze binnen de zes weken na de zoldering of oplegging geschiede, en, staande die opItggii g, het magazijn of pakhuis onder de bewaring der ambtenaren gesteld , en van een en ander kennis worde g> gaven aan den directeur in de provincie.

Desgelijks zal er opzigtens het toez'gt der ambtenaren voor de ii.directe belastingen nog dit Onderscheid kunnen bestaan dat, wanneer waag-subjecte specien, niet aan verdere indirecte impositiën onderhevig, bij derzelvcr invoer ook voor de konvoijen en licenten moeten geverifieerd worden, het toezigt daar over aan deze administratie, behoudens de aangifte ten kantore der indirecte belastingen , kan worden overgelaten , ofwel, met toestemming dier administratie, voor beide de vakken tevens, door dre der indirecte belastingen zal moeten worden waargenomen.

In het eerste (lezer gevallen zal bij het zesde lid des consents tot lossing, art. 10 dezer wet vei meld, achter de namen der wegers, door die van de konvoijen op te geven , moeten genoteei'd staan, dat het toezigb aan deze administrahe verbleven is , en wijders het bedrag van het uitgewogene op hst consent - biljet door de tekening der geëmploijeerden van de koi.voijen worden bekrachtigd.

• De oplegging der goederen zal door die van de konvoijen, voor zoo verr# in het voorsz. geval het middel op de v aag aangaat, mede mogen toegelaten worden' onder hunlieder sigen toevoorzigt, doch voor niet langer dan de zes weken

a's